Kor på äng
Fotograf: Anders Löfgren

Djurhållning och lantbruk

Miljöskyddskontoret ansvarar för miljötillsynen på lantbruk. Tillsyn görs vid rutinkontroller, klagomål och vid anmälan om verksamhet. Vid besöket kan bland annat kontroll av följande göras: gödselhantering, användande av bekämpningsmedel, avfallshantering, hantering och förvaring av cisterner och petroleumprodukter.

Gödsellagring och gödselspridning

Alingsås kommun är klassat som nitratkänsligt område sedan 1 januari 2014. (Undantagna är församlingarna Hemsjö och Ödenäs, som fortsatt är klassade att ligga i icke-nitratkänsligt område.)

I nitratkänsliga områden gäller bland annat följande:

Håller man fler än 2 djurenheter (DE) krävs att lagringen av gödseln är tät (inte läcker). Vilket djurslag och antal djur man har avgör hur länge man ska kunna lagra gödseln tätt, i 6, 8 eller 10 månader. Oavsett antal djurenheter får lagringen av gödsel inte medföra påverkan på människors hälsa eller miljön. Krav på tät lagring kan alltså ställas även om man har färre än 2 djurenheter.

Det finns även regler som styr hur och när gödsling får ske. För jordbruksföretag med mer än 10 DE gäller att maximalt får 22 kg totalfosfor får spridas per ha och år, som medeltal under en femårsperiod. För kväve gäller max 170 kg/år för jordbruksföretag som håller fler än 2 DE. Gödselspridning får inte ske under perioden 1 november till 28 februari. Det är heller inte tillåtet att sprida gödsel om marken är frusen, snötäckt, vattenmättad eller översvämmad mark.

Gödsel får inte spridas på jordbruksmark närmre än 2 meter från kant som gränsar till vattendrag eller sjö.

Gödselmedel får inte heller spridas på jordbruksmark som gränsar till vattendrag eller sjö och där markens lutning mot vattnet överskrider 10 %.

I icke-nitratkänsliga områden (Hemsjö och Ödenäs) gäller bland annat följande:

Håller man fler än 10 djurenheter (DE) krävs tät lagring av gödseln (att gödsellagringen inte läcker). Vilket djurslag och antal djur man har avgör hur länge man ska kunna lagra gödseln tätt, i 6, 8 eller 10 månader. Oavsett antal djurenheter får lagringen av gödsel inte medföra påverkan på människors hälsa eller miljön. Krav på tät lagring kan alltså ställas även om man har färre än 10 djurenheter.

Om stallgödsel måste spridas mellan 1 december och 28 februari ska gödseln brukas ner inom 12 timmar.

Gödsel bör inte spridas på frusen, snötäckt, vattenmättad eller översvämmad mark.

Ovanstående regler styrs via Jordbruksverket föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Hur man beräknar djurenheter framgår av den tillhörande informationen nedan från Jordbruksverket.

Anmälningspliktig verksamhet

Lantbruk som håller fler än 100 djurenheter  räknas som en så kallad C-verksamhet och är anmälningspliktig enligt Miljöbalken. Då ska den som är ansvarig för verksamheten (verksamhetsutövaren) lämna in en anmälan om sin verksamhet till miljöskyddskontoret. Anmälningsblankett för C-verksamheter. Om verksamheten har fler än 400 djurenheter eller i vissa fall fler än 200 djurenheter ska verksamhetsutövaren istället ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Om du ska göra en ny-, om- eller tillbyggnad av djurstall, kan det innebära att du måste förpröva byggnationen hos länsstyrelsen. Förprövningen gäller djurskydd och inte miljöskyddsfrågor. För mer information om förprövning se länken nedan från länsstyrelsen eller kontakta dem på tel: 010-224 40 00.

Om du som verksamhetsutövare planerar att göra ändringar i sin anmälningspliktiga verksamhet, ska du anmäla dessa ändringar till miljöskyddskontoret.

Bekämpningsmedel

För att sprida bekämpningsmedel som är av klass 1 och klass 2 krävs att man har behörighet för detta. Vid bekämpning ska man föra sprutjournal. Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd från miljöskyddsnämnden spridas i vattenskyddsområde. Se mer information om bekämpningsmedel i den tillhörande informationen nedan.

Cisterner

För information om cisterner (bl.a. farmartankar) se avsnittet om cisterner i den tillhörande informationen nedan. Även petroleumprodukter ska förvaras och hanteras så att de inte kan läcka.

Köldmedier

Har du köldmedia i din verksamhet t.ex till din mjölktank, kan du omfattas av regler som gäller för köldmedier. Läs mer om reglerna i den tillhörande informationen nedan.

 

Tillhörande information