Kor på äng
Fotograf: Anders Löfgren

Djurhållning och lantbruk

Miljöskyddskontoret ansvarar för miljötillsynen på lantbruk. Tillsyn görs vid rutinkontroller, klagomål och vid anmälan om verksamhet. Vid besöket kan bland annat kontroll av följande göras: gödselhantering, användande av bekämpningsmedel, avfallshantering samt hantering och förvaring av cisterner och petroleumprodukter.

Gödsellagring och gödselspridning

Håller man fler än 10 djurenheter (DE) krävs tät lagring av gödseln. Vilket djurslag och antal djur man har avgör hur länge man ska kunna lagra gödseln tätt, i 6, 8 eller 10 månader. Oavsett antal djurenheter får lagringen av gödsel inte medföra påverkan på människors hälsa eller miljön. Krav på tät lagring kan alltså ställas även om man har färre än 10 djurenheter. Det finns även regler som styr hur och när gödsling får ske. För jordbruksföretag med mer än 10 DE gäller att maximalt får 22 kg totalfosfor får spridas per ha och år. Om stallgödsel måste spridas mellan 1 december och 28 februari ska gödseln brukas ner inom 12 timmar.

Ovanstående regler styrs via Jordbruksverket föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62 ) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. OBS! fr.o.m. år 2014 gäller nya regler för gödsellagring och gödselspridning, läs mer på sidan "Tillsyn av lantbruk och verksamheter med gödselhantering".

Hur man beräknar djurenheter

Gödselspridning

Det finns även regler som styr hur och när gödsling får ske samt hur mycket fosfor som får spridas per hektar. I vissa fall kan du följa djurtäthetsbestämmelsen som gäller fram till och med 2012. Den innebär i regel att du inte behöver lika stor spridningsareal för gödseln, som den som omfattas av de nya bestämmelserna. Jordbruksverket har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Dessa gäller från och med 1 januari 2010.

Anmälningspliktig verksamhet

Lantbruk som håller fler än 100 djurenheter  räknas som en så kallad C-verksamhet och är anmälningspliktig enligt Miljöbalken. Då ska den som är ansvarig för verksamheten (verksamhetsutövaren) lämna in en anmälan om sin verksamhet till miljöskyddskontoret. Anmälningsblankett för C-verksamheter. Om verksamheten har fler än 400 djurenheter eller i vissa fall fler än 200 djurenheter ska verksamhetsutövaren istället ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Om du ska göra en ny-, om- eller tillbyggnad av djurstall, kan det innebära att du måste förpröva byggnationen hos länsstyrelsen. Förprövningen gäller djurskydd och inte miljöskyddsfrågor. För mer information om förprövning se på Länsstyrelsens hemsida eller kontakta dem på tel: 010-224 40 00.

Miljöskyddskontoret ska informeras om man planerar att göra ändringar i sin anmälningspliktiga verksamhet

Bekämpningsmedel

För användning av bekämpningsmedel gäller bl.a. Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2).

För att sprida bekämpningsmedel som är av klass 1 och klass 2 krävs att man har behörighet för detta. Vid bekämpning ska man föra sprutjournal. Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd från miljöskyddsnämnden spridas i vattenskyddsområde. Se mer information om bekämpningsmedel på "Bekämpningsmedel"

Cisterner

För information om cisterner (bl.a. farmartankar) se avsnittet om cisterner. Även petroleumprodukter ska förvaras och hanteras så att de inte kan läcka.

Köldmedier

Har du köldmedia i din verksamhet t.ex till din mjölktank, kan du omfattas av regler som gäller för köldmedier. Läs mer om reglerna på kommunens hemsida  i avsnittet om köldmedier.