Anmälan om efterbehandling

Innan du påbörjar åtgärder i ett förorenat område ska du skicka in en anmälan miljöskyddskontoret (i vissa fall till länsstyrelsen, men vid osäkerhet kontakta miljöskyddskontoret för hjälp). Anmälan ska lämnas in i god tid innan arbetena startar, vanligen minst 6 veckor innan start.

Undersökning av föroreningen

Inför anmälan behöver oftast en miljöteknisk markundersökning göras. Innan undersökningen startar ska ett förslag till provtagningsprogram presenteras för miljöskyddskontoret. Miljöskyddskontoret anser att en konsult med dokumenterad kunskap inom ämnesområdet bör anlitas då utredningar och/eller undersökningar skall göras. 

Anmälans innehåll:

 1. Områdets fastighetsbeteckning och gatuadress
 2. Ansvarig verksamhetsutövare och fastighetsägare, med respektive organisationsnummer
 3. Anmälare samt kontaktperson
 4. Situationsplan över området, där det förorenade området är markerat
 5. Redovisning av genomförda miljötekniska undersökningar (bland annat beskrivning av föroreningarnas art, halter och utbredning)
 6. Risker med föroreningen ur miljö- och hälsosynpunkt
 7. Dagens och framtida planerad markanvändning
 8. Beskrivning av de mark- eller saneringsarbete som ska utföras med åtgärdsmål, inklusive omhändertagande av eventuellt förorenade massor.
 9. Uppskattade volymer av förorenade massor, om det går att avgöra
 10. Transportör, kontrollera att transportören har de tillstånd som krävs, ange organisationsnummer
 11. Avfallsmottagare, kontrollera att mottagaren har de tillstånd som krävs
 12. Planerade skyddsåtgärder för att förhindra spridning av föroreningarna under efterbehandlingsarbetet, t ex hantering av länshållningsvatten, akutplatta, täckning med presenning
 13. Dagvattenbrunnar, recipienter och vattentäkter i området och dess närhet
 14. Arbetarskyddsåtgärder
 15. Åtgärder för eventuellt kvarvarande markföroreningar
 16. Kontrollprogram med beskrivning av uppföljning och kontroll om åtgärdsmålen uppfylls (att det förorenade området är åtgärdat enligt planen) samt dokumentation.

Tillsynsmyndighetens uppgift

Vad händer när en anmälan lämnats in till miljöskyddskontoret? I nästan samtliga fall svarar vi med beslut där vi anger vilka försiktighetsåtgärder som skall vidtas samt om ytterligare upplysningar, undersökningar eller provtagningar kan behövas. Miljöskyddskontoret tar tillsammans med ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare fram mål för efterbehandlingen. Det vill säga vad ska en efterbehandling åstadkomma, vad finns för risker med föroreningen och till vilka nivåer skall en sanering ske? Kan en behandling ske på plats eller behöver det förorenade materialet transporteras bort från fastigheten? Det är viktigt att ha god framförhållning inför arbeten i förorenade områden då utredningar/undersökningar tar tid. Ha en plan över hanteringen av massor. Om massor behöver mellanlagras kan det vara anmälnings- eller tillståndspliktigt.

Slutrapportering

När arbetet anses vara avslutat skall en slutrapport lämnas till miljöskyddskontoret. I denna redovisas exempelvis vad efterbehandlingen gett för resultat och att efterbehandlingsmålen uppnåtts. Resultat från slutprover i schaktbottnar/-väggar ska redovisas.

Bifoga kvitton från behörig transportör samt slutligt omhändertagande. Det skall klart och tydligt framgå vart allt material som förts bort från fastigheten slutligt omhändertagits.

Miljöskyddskontoret avslutar ärendet med att lämna en slutlig bedömning av hur efterbehandlingen genomförts. I vissa fall kan ett nytt föreläggande utfärdas för att få en inskrift i fastighetsboken om det anses nödvändigt.

Debitering

För den tid miljöskyddskontoret lägger ner på att handlägga ärendet debiterar vi i efterhand, enligt gällande timtaxa fastställd av kommunfullmäktige.

Tillhörande information