Taxa/avgift för tillsyn enligt miljöbalken

Riskbaserad taxa

Kommunfullmäktige i Alingsås kommun har i juni 2018 beslutat om en revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Revideringen behövdes för att anpassa taxan till förändringar i lagstiftningen (framförallt miljöprövningsförordningen). Timavgiften är inte höjd 2018.

Taxan grundar sig på en modell som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och bygger på bedömningar av risker och resursåtgång. I och med ändringen 2018 beslutade kommunfullmäktige att ta bort den del i taxan som handlade om erfarenhetsbedömningen. Mer information om riskbaserad taxa finns bifogat som filer längst ned på denna sida. Verksamheter som betalar årlig avgift och som berörs av förändringar i miljöprövningsförordningen kommer få ett beslut om ny klassning och avgift.

Vad betalar jag för?

Miljöskyddsnämndens kostnader för myndighetsutövningen ska så långt som möjligt finansieras av avgifter. Det är inte samhället som ska betala, utan den som söker tillstånd, anmäler eller av annan anledning får tillsyn av myndigheten. Storleken på avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige och bygger på självkostnadsprincipen. 

Vad ligger till grund för avgiftens storlek?
Tillsynsavgiften grundas på självkostnadsprincipen, vilket innebär att en avgift inte får vara högre än kommunens verkliga kostnad för tillsynen. Miljöskyddsnämndens handläggningskostnad för tillsyn har beräknats till en timavgift på 950 kr och har legat på den nivån sedan 2014. Miljöskyddsnämnden har möjlighet att årligen räkna upp timavgiften grundat på den allmänna prisutvecklingen (konsumentprisindex).

I den avgift som tas ut för tillsynen ingår en rad olika kostnader för miljöskyddsnämnden. Det arbete som miljöskyddsinspektören utför i ett ärende vid företaget/verksamheten kan t ex vara:

  • inläsning och beredning av ärendet
  • tillsynsbesök, upprättande av inspektionsskrivelse/beslut
  • föredragning i miljöskyddsnämnden och dess beredning
  • samråd med annan tillsynsmyndighet, juridisk konsultation
  • kontroll av årsrapport, miljörapport, analysprotokoll eller besiktning
  • arbete med inventering, undersökning eller kontroll som berör flera företag/industrier inom ett visst geografiskt område, viss bransch eller liknande
  • branschträffar eller information

Vilka verksamheter betalar årlig avgift?
För de verksamheter som kräver regelbunden återkommande tillsyn tas en fast årlig avgift ut. Avgifterna är bestämda utifrån det tillsynsbehov (det antalet timmar) som man beräknat att just denna typ av verksamhet kräver.

Syftet med avgiften är att den ska täcka tillsynsmyndighetens arbete. Samtidigt innebär regelbunden tillsyn/kontroll inte att denna nödvändigtvis äger rum varje år.

I de fall besöksfrekvensen är till exempel vart tredje år ska därför den sammanlagda avgiften som delbetalats under perioden täcka de kostnader som tillsynsmyndigheten har under det år som besöket äger rum.

Dokumentat som innehåller avgifterna kallas för "Taxa för miljöskyddsnämndens tillsyn enligt miljöbalken" och finns nedan som bifogad pdf-fil.