Miljörapport

Alla som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är enligt miljöbalkens 26 kap. 20 § skyldiga att årligen lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Miljörapporten skall lämnas elektroniskt via Svenska miljörapporteringsportalen – SMP.

Om verksamhetsutövaren bedömmer att det finns hinder för att lämna miljörapporten via SMP, får miljörapporten lämnas skriftligt till miljöskyddsnämnden. Detta undantag upphör dock att gälla den 1 januari 2011.

De tillståndspliktiga verksamheterna anges i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med beteckningen A och B.

Miljörapportens syfte

Miljörapportens övergripande syfte är att redovisa hur verksamheten har tillgodosett kraven och hänsynsreglerna i miljöbalken. Miljörapporten skall

  • redovisa hur villkoren har efterlevts
  • stärka egenkontrollen och förbättra tillsynen
  • tillgodose allmänhetens och finansiella aktörers informationsbehov
  • redovisa utsläpp från miljöfarlig verksamhet
  • ge underlag för att bedöma belastningen på miljön såväl från själva anläggningen som från transporter till och från anläggningen och från produkter
  • ge underlag för att pröva om riksdagens miljömål uppnås
  • ge underlag för internationell rapportering

Frågor

Om Ni har frågor rörande Er redovisning av miljörapport, tag kontakt med Er kontaktperson på miljöskyddskontoret.

Tillhörande information