Miljörapport

Alla som bedriver tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet är enligt miljöbalkens 26 kap. 20 § skyldiga att årligen lämna en miljörapport till tillsynsmyndigheten. Miljörapporten ska redovisas kalenderårsvis och skickas in senast 31 mars för föregående år.

Miljörapporten skall lämnas in elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). Länk till SMP finns nedan. På länken hittar du även information om rapportering, support för SMP m.m.

De verksamheter som är skyldiga att lämna miljörapport finns i Miljöprövningsförordning (2013:251) och i Bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med beteckningen A och B.

Miljörapportens syfte

Miljörapportens syfte är bland annat att ge en bild av hur väl villkoren i verksamhetens tillstånd följs och stärka egenkontrollen. Miljörapporten är även ett underlag för tillsynsmyndighetens tillsyn av verksamheten.

Vad miljörapporten ska innehålla hittar ni på Naturvårdsverkets hemsida, se länken nedan. Det finns även färdiga mallar att använda för rapportering och ni hittar dessa på SMPs hemsida.

Frågor

Om ni har frågor rörande er redovisning av miljörapport, tag kontakt med er kontaktperson på miljöskyddskontoret. Det går även bra att skicka ett e-post till miljo [at] alingsas [dot] se.

Tillhörande information