Nolhagaviken i Mjörn, Fotograf: Anders Löfgren
Nolhagaviken i Mjörn. Fotograf: Anders Löfgren

Miljögifter i fisk från Anten och Mjörn

Resultatet innebär begränsningar för att äta fisk fångad i Mjörn.

Undersökningar har visat på förhöjda halter av de miljöfarliga ämnena krom, PCB och TBT i sedimenten i Anten och Mjörn. Med detta som bakgrund undersökte Anten-Mjörnkommittén i september 2012 förekomsten av miljögifter i fiskarna i sjöarna. När resultatet analyserats visade sig det att abborrarna i Mjörn innehåller höga halter av kvicksilver. En ny undersökning av fisk gjordes därför i Mjörn 2013. Då visade resultatet på något lägre halter än året innan, men fortfarande ganska höga. 

Under 2015 och 2016 gjordes nya undersökningar. Undersökningen 2015 visade på kvicksilverhalter över gränsvärdet i två av proverna ett i Mjörn och ett i Anten, samt halter av TBT som var förhöjda men ändock under gränsvärdet. Undersökningen 2016 resulterade återigen i kvicksilverhalter under gränsvärdena både i abborre och gädda. Sammanställning av kvicksilverhalterna i abborre från de fyra undersökningarna visar på en minskande trend. År 2016 gjordes även analyser på läkemedel i fisk, resultatet var mycket låga halter av ett fåtal läkemedel. 

Miljöskyddskontoret i Alingsås har sammanställt rapporter med resultatet av undersökningarna. Rapporterna finns bifogade längre ned på denna sida.

Resultaten innebär begränsningar för att äta fisk fångad i Mjörn, se kostrekommendationer nedan. Att bada i sjön eller dricka vattnet (efter normal rening som behövs för att ta bort ex bakterier) innebär ingen risk utifrån nuvarande resultat.

Råd om fisk

Kvinnor som är eller försöker bli gravida eller som ammar bör följa Livsmedelsverkets kostrekommendationer och inte äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare 2-3 gånger per år. Vi andra bör inte äta insjöfiskar mer än en gång per vecka. Genom att variera sin kost och äta olika sorters fisk och skaldjur kan risken med miljögifter i fisken minskas samtidigt som fördelarna med många av de nyttiga ämnen som finns i fisk och skaldjur uppnås.

Gränsvärden i livsmedel

Det finns gemensamma gränsvärden inom EU för högsta tillåtna kvicksilverhalter i vissa livsmedel som säljs. För fiskprodukter är gränsvärdet 0,5 milligram per kilo. För vissa fiskarter, som gädda och ål, är gränsvärdet 1,0 milligram per kilo.

Om kvicksilver

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Trots att Sverige i snart 20 års tid har minskat utsläpp och användning av kvicksilver är föroreningssituationen fortfarande allvarlig och halterna i miljön fortsätter att öka.

Kvicksilver är en lättflyktig metall som kan spridas över långa avstånd i atmosfären. Kvicksilver kan inte brytas ned utan ansamlas i mark, vatten och levande organismer. Kvicksilver och dess föreningar har framförallt negativa effekter på nervsystemet och dess utveckling.

Bakgrund och andra undersökningar

Sedimenten i sjöarna Anten och Mjörn har undersökts tidigare. Dessa resultat ingår i de Limnologiska undersökningar som görs i sjöarna ungefär vart tionde år. Rapporten från den senaste Limnologiska undersökningen finns bifogad nedan. Länsstyrelsen har också genomfört sedimentundersökningar i hamnar i länet och då togs prover i Mjörn som påvisade förekomst av tennorganiska föroreningar (TBT). Även denna rapport finns att ladda ner nedan.

Tillhörande information