Bildcollage från planprogram, förslag

Genomfart Alingsås och Lyckan - planprogram

Planprogram för
Genomfart Alingsås och Lyckan, Alingsås kommun 

Alingsås kommun har låtit upprätta ett planprogram för väg E20 på sträckan mellan trafikplatserna Hedvigsberg, Sveaplan, Götaplan och Kristineholm samt för området Lyckan och kvarteret Rådstugan i centrala Alingsås.

Planprogrammet ska, efter godkännande i kommunfullmäktige, utgöra planeringsunderlag vid kommande detaljplanering inom programområdet.

Planprogrammet har varit ute på samråd under tiden 19 april 2017 – 11 maj 2017

Planprogrammet upprättas enligt plan- och bygglagen. Planprogrammet kan inte vinna laga kraft men det är underlag vid framtagande av kommande detaljplaner inom området. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under programsamrådet eller under den efterföljande detaljplaneprocessen kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta en efterföljande detaljplan.