Stödresurser i förskola och skola

För stöd i förskola finns barnhälsoteam som består av förskolechef och specialpedagog. Specialpedagogen arbetar på uppdrag av förskolechef med utredning, ger förslag på insatser/åtgärder, handledning och stöd till berörd personal.  

Elevhälsan, det vill säga skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog har en central roll när det gäller särskilt stöd i skolan. Elevhälsan finns tillgänglig på varje skola och arbetar på uppdrag av rektor.

Centralt stöd

Utöver förskolans eller skolans barn- och elevhälsa, finns ytterligare stöd att tillgå så som:

  • Hörselpedagog
  • Logoped (endast skola)
  • Specialpedagog med inriktning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Specialpedagog med inriktning särskola
  • Datatek som ger digitalt stöd till elever i särskilda behov
  • Språkotek som ger stöd, råd och handledning och utlåning av språkstödjande material till personal i förskola och skola.
  • Särskild undervisningsgrupp. Elever ska i första hand gå i sin ordinarie klass, men ibland kan det behövas särskilda undervisningsgrupper för elever med stora stödbehov. Då kan undervisning i mindre grupp vara ett alternativ.

Det är förskolechef/rektor tillsammans med barn- och elevhälsan och i samråd med dig som vårdnadshavare, som avgör när/om det centrala stödet ska sättas in.

Kontaktuppgifter finner du på respektive förskola och skolas hemsida.