Kontroll av enskild avloppsanordning

Blankett för kontrollrapport enskilt avlopp

Tillsyn och kontroll av enskilda avloppsanläggningar 

Miljöskyddskontoret genomför tillsyn av avloppsanläggningar inom kommunen kontinuerligt, med prioritet på känsligare områden. Syftet med tillsynen är att kontrollera att avloppsanläggningar uppfyller kravet på tillfredställande rening och att de uppfyller lagstiftningen. Detta görs för att bland annat skydda vattendragen från övergödning.

Vid bygglovsprövning, där ombyggnaden eller tillbyggnaden påverkar avloppet, kommer avloppsanläggningen att kontrolleras. Tänker du köpa en fastighet med enskilt avlopp så kan det vara lämpligt att kontrollera med miljöskyddskontoret om vilka handlingar som finns på avloppet (t.ex. gamla tillstånd). Du bör också kontrollera om det finns några krav på förbättringar av avloppet på den aktuella fastigheten.

Tillstånd eller anmälan krävs

Om du ska göra en ny avloppsanläggning eller ansluta vattentoalett till ett befintligt avlopp krävs tillstånd från miljöskyddsnämnden. Om du ska ändra ett avlopp som redan finns ska du anmäla förändringen till miljöskyddsnämnden. Kontakta miljöskyddskontoret för mer information.

Krav på funktion

Du måste rena ditt avloppsvatten och det finns bland annat krav för hur effektiv reningen ska vara. Miljöskyddsnämnden har beslutat om riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar med utgångspunkt från Naturvårdsverkets allmänna råd om små avlopp. Riktlinjerna finns som en bifogad fil nedan.

Hjälp till dig som ska skaffa enskilt avlopp

Alingsås är medlem i samarbetsorganisationen Avloppsguiden. Här kan du som ska anlägga enskilt avlopp få information om vilka tekniker som finns och hur du ska gå till väga. Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och allmänheten.

Miljöskyddskontoret har också en broschyr som heter "Avlopp på rätt sätt" som beskriver hur ett tillstånds- eller anmälningsärende går till. I broschyren finns även beskrivningar på olika typer av avloppslösningar.

Tillhörande information
Blankett