Gamla böcker

Kommunarkivet

Kommun- och föreningsarkivet är öppet på tisdagar 9-12 samt 13-15. Se eventuella avvikelser nedan.

OBS! Tisdag den 17/3 är arkivet stängt.

Avtala med oss vid behov av annan tid.

Boka gärna tid för leveranser.

För information och begäran om handlingar, vänligen kontakta oss via
Telefon: 0322-61 61 55
E-post: kommunarkivet [at] alingsas [dot] se

Besöksadress: Brunnshusallén 8A
Postadress: Alingsås kommun, Kommunarkivet, 441 81 Alingsås

  

Om kommunarkivet

Ända sedan staden Alingsås grundades 1619 har det skapats handlingar i stadens styrelse. Styrelsens handlingar förvarades tidigare på Rådhuset. År 1974 färdigställdes moderna arkivlokaler i Brunnsgården, som är ett hus för äldreboende. Här finns kommunarkivet för de kommunala handlingarna från mitten av 1800-talet. Stadens äldre handlingar, från till exempel Alingsås rådhusrätt och magistrat, finns på Landsarkivet i Göteborg. Somliga äldre kartor finns dock bevarade på kommunarkivet.

Kommunstyrelsen är Alingsås kommuns arkivmyndighet. Kommunarkivet är en del av kommunstyrelsens verksamhet.

Arkivlagen stadgar att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Kommunen är skyldig att bevara, ordna och vårda sina arkiv så att vi kan tillgodose

•  rätten att ta del av allmänna handlingar

•  behovet av information för rättskipning och förvaltning

•  forskningens behov.

Enskilda arkiv

Kommunarkivet innehåller några få enskilda arkiv. De största är följande:

  • Alingsås enskilda brandstodsbolag
  • Bjärke elförening med flera av de ursprungliga  distributionsföreningarna
  • Föreningen Alingsås skollovskolonier
  • Hemsjö biblioteksförening
  • Västerbodarnes elektriska distributionsförening.

Till enskilda arkiv räknas föreningsarkiv, företagsarkiv, gårdsarkiv och privatpersoners arkiv. Föreningsarkivet i Alingsås har hand om föreningars arkiv och Alingsås Museum förvarar en del företagsarkiv och privatarkiv. 

Social verksamhet

Ur de sociala arkiven, t ex barnavårdsnämnd och socialnämnd kan den enskilde få hjälp med upplysningar om den egna personen. Det kan gälla frågan om faderskap eller placering av barn på barnhem eller i fosterhem. Handlingarna är till största delen sekretessbelagda och oftast är sekretessgränsen 70 år. Fattigvårdsstyrelsernas protokoll och andra handlingar ger en god bild av hur gångna tiders socialvård bedrevs. Dessa handlingar är offentliga när de är äldre än 70 år. 

Lokalhistoria

För dig som är lokalhistoriskt intresserad finns mycket att hämta i protokollen från kommunalnämnd och kommunalstämma från 1863 och framåt. Mycket av det som hände i bygden finns dokumenterat här i form av beslut. För Alingsås stad ger stadsfullmäktigeprotokollen från 1896 och framåt mycket värdefull information. Här kan man bland annat följa utbyggnaden av staden.

Det som idag är Alingsås kommun är resultatet av flera kommunsammanslagningar vid olika tider. De tidigare kommunerna bildar egna arkiv. Därför är det viktigt att känna till vilken kommun som var aktuell för den tid och det område man vill forska på. Se länk nedan för ett schema över kommunhistoriken!

Gamla kartor

Kartor är en guldgruva full av information om historien ur flera aspekter. I kommunarkivet har vi många fantastiska gamla kartor! Mellan 1875-1971 fanns ett kommunalt lantmäteri inom Byggnadsnämnden (medan det på landsbygden ständigt varit statligt). Därigenom förfogar vi över kartor och beskrivningar till olika stadsplaner genom tiderna.

De flesta äldre kartor är sköra och skadade, så vi undviker att hantera dem i möjligaste mån. Några av de mest intressanta har vi därför digitaliserat för att du ändå ska kunna ta del av denna rikedom! De har också ett estetiskt värde med sirlig skrivkonst och vackra detaljer som små hus, kompassrosor och växtlighet.

Under bifogade länkar hittar du zoombara kartor över Alingsås stad med omnejd från olika tider och skeden. Den äldsta är från 1726. Studera hur landsvägen mellan Göteborg och Stockholm korsade staden. Vart gick prästgårdens kretaur för att beta? Se hur området tedde sig innan det sprängdes isär av järn- och motorvägar! Var låg Holmen och Stockslycke byar före skiftena! Ta in det myller av tegar norr om Säveån som hörde till Nolby gårdar och andra! Hur långt sträckte sig Alingsås stads inägor 1867? Kolla in tankarna om stadens utvidgning 1876! Vilka hus var byggda av sten och vilka av trä i staden 1907?

I kartan över Alingsås stad från 1768/1832 anges med grönt tomtnumren som gällde till 1773 och med svart de som infördes från och med detta år. På kartorna finns olika slags beteckningar som ibland uttolkas direkt på kartan, men oftast upprättades en separat skrift. I de fall denna finns bevarad i kommunarkivet anges dess nummer tillsammans med A och kartans nummer med G i slutet av filnamndet i länkarna nedan.

Beroende på dator kan du zooma in på olika sätt, men prova att högerklicka på kartbilden och välj sedan "Markering zoomning". Ett förstoringsglas syns och med ett klick på kartan zoomar du sedan stegvis djupare. Först ser bilden lite suddig ut, men skärpan återkommer strax.

Karta

Javascript is required to view this map.