Säkerhet och kris

Riskanalys

Kommunen bedriver ett fortlöpande arbete med att inventera och värdera de risker som finns i kommunen. Arbetet sker i samverkan mellan förvaltningar och bolag och syftar till att ligga som grund för det förebyggande abetet i kommunen.

Efter analys och värdering sker en prioritering av vilka risker som är av sådan art att kommunen inte kan acceptera dem utan väljer att eliminera dem på ett eller annat sätt.

Kommunen kan också välja att försäkra sig mot en risk.

Riskhantering

Alla förvaltningar och bolag inventerar de risker som kan äventyra målet med verksamheten. Riskbilden analyseras och värderas så att en prioritering kan ske av vad som bör åtgärdas och hur just den risken skall hanteras.

En handlingsplan upprättas för varje verksamhetsår där planerade åtgärder framgår. Planen redovisas till säkerhetssamordnaren som också följer upp verksamheternas arbete.

Vissa risker är av sådan art att de inte alldeles enkelt kan förebyggas och därför tar kommunen en försäkring för att klara sig från alltför stora skadekostnader.

Beredskapsplanering

Med det säkerhetspolitiska läge som nu råder räknar man med att landet skall ha en så kallad återtagningstid av fem till tio år för att bygga upp ett fullskaligt försvar. Kommunens beredskapsplanering har mer och mer övergått till att vara en planering för större olyckor och andra situationer som är påfrestande för samhället. Den nya lagen, skydd mot olyckor, ger den enskilde, företag och kommunen som helhet ett större ansvar.

Målet med planeringen är att kommunen som helhet skall ha möjlighet att stå emot en större svår händelse i form av ett längre strömavbrott, vattenbrist, en olycka med farligt gods eller extrema väderförhållanden. Delaktiga i arbetet är ett omfattande nätverk med olika myndigheter, företag, personer och organisationer.

Inom ramen för beredskapsplanering görs inventeringar som utmynnar i en riskanalys. De kommunala förvaltningarna sätter upp mål för sin beredskap och sammanställer beredskapsplaner. Beredskapsplanerna skall vara dokument som med sina bilagor med viktig information skall fungera som stöd och hjälp för att verksamheten i möjligaste mån skall fungera som vanligt under en svår påfrestning.

För att minska sårbarheten har kommunen anskaffat ett antal mobila reservkraftverk som kan användas vid längre strömavbrott. De skall i första hand användas vid prioriterade fastigheter som äldreboenden och måste vid ett totalt avbrott cirkulera.

Kommunen genomför regelbundet övningar för att politiker och anställda skall ha så goda förutsättningar som möjligt för att arbeta och ta rätt beslut i en för samhället svår situation.

Krisinformation

Vid en krissituation i kommunen kommer kommunens krisledningsorganisation att träda i kraft och en särskild informationsplan att följas i syfte att hålla media, darbbade och berörda informerade om vad som hänt och vad den enskilde kan göra för att skydda sig själv eller för att få mer information.

Elförsörjning

Avbrott i elförsörjningen kan drabba samhället hårt. Kommunen har därför förberett sig för ett längre elavbrott genom att skaffa reservkraftverk för att i en nödsituation kunna försörja de mest prioriterade anläggningarna. Vid strömavbrott brukar kommunen lägga upp information här på kommunens hemsida och sociala media. Du kan också hitta uppdaterad information hos din elleverantörs hemsida; Alingsås energi, Bjärke energi eller Vattenfall.

Vattendistribution

En olycka med utsläpp av giftiga ämnen och olika typer av farligt gods skulle i värsta fall kunna göra vårt dricksvatten otjänligt och kommuen har därför satsat på att planera för reservvattentäkt för sådana tillfällen.

VMA -Signalen

VMA -Signalen Viktigt Meddelande är ett av räddningstjänstens viktigaste hjälpmedel när det gäller att snabbt varna och informera människor vid allvarliga olyckor. Signalen kan t.ex användas vid stora bränder med stark rökutveckling, gasutsläpp, explosionsfara samt vid svåra oväder eller samhällsstörningar.

Signalen viktigt meddelande utgörs av 7 sek långa ljudstötar med 14 sek tystnad emellan signalerna, under två minuter.

Om du hör signalen vid andra tillfällen än då anläggningen testas, ska du:
1. gå inomhus
2. lyssna på radion och
3. stänga dörrar, fönster och ventiler/ventilation.

I Alingsås finns 17 st ljudsändare (tyfoner), placerade på en rad kommunala och privata fastigheter och systemet testas regelbundet, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, kl 15.00. Signalen viktigt meddelande följs vid testtillfället av signalen faran över, en sammanhängande ljussignal på 30 sek.

I samband med testtillfällena sänds ett informationsmeddelande från Räddningsverket i radions program P1, P2, P3 och P4.

Ytterligare information om signalen viktigt meddelande finns på räddningsverkets hemsida. www.srv.se Externe webbplats