Succé för Föreningsnavet

Det senaste året har integrationsprojektet Föreningsnavet pågått som ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt föreningslivet och studieförbunden. Med gemensamma krafter har man jobbat för att nyanlända och ensamkommande ungdomar ska få en meningsfull tillvaro.

- Man kan slå fast att projektets syfte och mål har uppnåtts på ett väldigt bra sätt, säger Niclas Lideskär, föreningssamordnare och projektledare för Föreningsnavet.

Projektet har genomförts utifrån två separata spår, Happy Friday med fokus på fritidsaktiviteter inom kultur, idrott, natur och E-sport och Föreningspraktik där målgruppen praktiserat ute i samhället. Målgruppen för Föreningspraktik har dels varit de ensamkommande ungdomarna på IM-programmet i åldrarna 13-21 år och dels andra kommuninvånare i åldern 21-40 år som befinner sig i sin etableringsprocess. I projektet har vuxna nyanlända inom SFI (svenska för invandrare), som en del i sin etableringsinsats, genomfört praktik hos en förening. 

Praktikplatsen och arbetsuppgifterna har anpassats efter personens bakgrund, och av de tio SFI-elever som genomförde praktik har två påbörjat en så kallad extratjänst i sin förening och två elever har fått riktiga jobb. Även utvärderingen som gjorts visar att projektet varit mycket positivt för både praktikanterna och föreningarna.

- Eleverna tyckte att praktiken gjorde att de fick träna språkets alla delar i både formella och informella sammanhang. Elevernas lärare och handledarna i föreningarna har sett att de elever som har gjort språkpraktik har fått större motivation till att lära sig svenska snabbare, säger Niclas Lideskär.

Utvecklade språkkunskaper

Adrenaline Fighters IF är en av Alingsåsföreningarna som haft en praktikant hos sig. Klubbens ordförande Robin Pettersson är mycket nöjd med hur deras praktikant anpassat sig till verksamheten.

- Vi är mycket tacksamma för hans insatser under perioden och ur ett integrationsperspektiv är det tydligt att han utvecklat sina språkkunskaper och sitt nätverk av kamrater samtidigt som han blivit en viktig pelare i vår ideella verksamhet. Efter praktiken tränar han fortfarande kvar hos oss och hjälper fortsatt till med vissa av de sysslor han gjorde under praktiken. Nu helt kravlöst och tillsammans med andra medlemmar i föreningen som ser lokalen som en gemensam yta för att träna och umgås, säger Robin Pettersson, som tror att den här typen av projekt är oerhört viktiga. 

- Synergierna är oändliga och utifrån vårt perspektiv kanske helt avgörande för att lyckas med den utmaning samhället tycks stå i runt integrationen.

Aktiviteter på fredagskvällarna

Även ungdomssatsningen Happy Friday har slagit väl ut. Där har de riktade resurserna möjliggjort ett strukturerat aktivitetsprogram inom idrott, kultur, natur och e-sport, där alla Alingsåsungdomar i åldrarna 13-21 år har fått prova på olika aktiviteter på fredagskvällarna. Aktiviteterna genomfördes med hjälp av medarbetare vid Arena elva, föreningslivet och studieförbund, och totalt har cirka 180 unika ungdomar varit aktiva i projektets program.

- Konceptet har varit framgångsrikt och är i dag en del av den ordinarie fritidsverksamheten på Arena Elva och Sollebrunns fritidsgård. Som ett led i detta har även riktade insatser som vänder sig till målgruppen flickor och kvinnor startats upp i projektform med samma koncept, säger Niclas Lideskär.

Mer information

Niclas Lideskär, projektledare för Föreningsnavet, 0322 - 61 61 15.