Arbetet med 2040

Alingsåsarnas nya vision 2040 är klar och redo att gälla från årsskiftet 2018-2019.

Under våren 2017 har alingsåsarna sagt sitt, under sommaren och vintern 2017 formulerade kommunstyrelsen den slutliga visionen baserat på alingsåsarnas underlag från gemensamma workshops. Den 28 mars antogs visionen av våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige.

Själva visionen för Alingsås kommer att bestå av tre delar: 

 1. En huvudtext - visionstext 

 2. Fem fokusområden som pekar ut de prioriterade inriktningarna för att uppnå visionen 

 3. Brevet från framtiden - En litterär och visuell berättelse som skapar engagemang och känsla: ”Berättelsen om framtidens Alingsås”

Den nya visionstexten

"Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd.
Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla."

De fem fokusområdena är 

 • Vackra miljöer
 • Livskvalitet
 • Experimentlust
 • Omställning
 • Tillsammans 

Om Alingsås vision 2040

Huvudtexten är essensen av vad Alingsås vill vara år 2040, en framtidsbild som lockar och utmanar. Den är kort och tydlig för att kunna fångas upp av alla. 

För att låta visionen få kraft i hela samhället tas fem fokusområden fram som tydliggör de särskilda inriktningar som fokus bör ligga på för att nå Vision 2040. Genom fokusområdena kan alla som vill, på sitt sätt koppla an och bidra till att uppnå visionen. Fokusområdena skapar en tydlighet. 

"Brevet från framtiden", blir en visuell och berättande sammanfattning av inkomna idéer, vilket ger möjlighet att mer utförligt kommunicera ut budskapet/berättelsen om Alingsås nya vision i alla mediala former: i text, i bild, i film, i musik. Den skapar igenkänning och stolthet för alla som bidragit och de som får höra om den nya visionen. 

Stort tack för alla idéer!

Workshops

Under april 2017 påbörjades den breda dialogen som startade med sex stycken workshops.

I dessa första workshops deltog alingsåsare från föreningsliv, näringsliv, ungdomar från ungdomsfullmäktige, samhällsaktörer som polis, sjukvård, kommun, politik med flera.

Allmänhetens förslag

Alla som ville kunde under perioden 20 april - 7 maj lämna synpunkter och vara delaktiga i visionsarbetet, dels via allmänna träffar och även via ett socialt mediaverktyg där allmänheten kunde lämna förslag. 

Under  april och maj 2017 fick kommuninvånarna lämna sina idéer och synpunkter kring hur de önskar att deras framtida Alingsås ska ser ut 2040. Dels via två dialogträffar i Sollebrunn och Alingsås. Alingsåsarna kunde även gå in i ett visionsverktyg  och lämna förslag, rösta på andras förslag och även skriva ett vykort från sitt framtida Alingsås. Gensvaret var bra och det är fantastiska berättelser, synpunkter och visionsidéer som formulerats i processen.

De förslag som kommit in via workshops, dialogträffar och vårt digitala visionsverktyg har legat som grund för utformningen av visionen och som nu är antagen i kommunfullmäktige. Även om alla förslag inte konkret kan synas i visionsformuleringen så har de tagits de tillvara och kommer att vara värdefulla inspel och idéer som kan användas i det fortsatta strategiarbetet med att uppnå visionen.

Vi vill verkligen rikta ett stort tack till alla er som varit med och bidragit!

Tillbakablick - en ny infallsvinkel

Alingsås har haft två visioner, den första perioden sträckte sig till år 2010 och den pågående som sträcker sig mot målåret 2019.

Vad var då nytt för den nya visionsprocessen?

Dels är perioden fram till visionens målhorisont längre, rättare sagt drygt 20 år, istället för 10 år som de tidigare visionerna.

Utifrån den förutsättningen var det därför viktigt att titta på hur omvärlden kan komma att se ut. Därför genomförde vi tillsammans med visionsarbetet också en kortfattad omvärldsspaning och omvärldsanalys. Tillsammans med framtidskonsulterna Kairos Future tog vi in omvärldens drivkrafter, trender och analyserade framtidens utmaningar för Alingsås. Därmed tror vi att vår vision får en kraftigare utvecklingsförmåga och väl förankrad i vår kommande framtid.

Tidsplan

Våra politiker har velat att så många som möjligt från hela samhället ska vara delaktiga i visionsarbetet. Det är ju Alingsås vision, där alla ska känna delaktighet och engagemang och vara med att bidra till att vi alla strävar mot vår vision.

Därför har processen att fokuserats på inkludering, med breda samtal och möjlighet för många att komma till tals och avslutades med att våra folkvalda kommunpolitiker slog fast den nya visionen i mars 2018. Så här har processen sett ut:

2018

April

 • ca sex workshops (totalt 200 personer från samhället Alingsås)
  - omvärldsanalys & visionsbyggstenar
 • öppen dialog via sociala media/hemsida
  - möjlighet att tycka till om vad Alingsås vision bör innehålla
 • öppet hus/drop in för allmänheten vid Sollebrunns servicekontor 20 april kl 15-18 med möjlighet att bidra och komma med idéer till visionen.

Maj

 • presentation av workshopsmaterial, dialog och möjlighet för allmänheten att bidra och komma med idéer till visionen vid mässan Attraktiva Alingsås 6 maj kl 10-15 i Estrad
 • utformning av övergripande visionsformulering
 • dialog och beredning av vision 2040 med kommunpolitikerna

Februari

 • beredning av vision 2040 som mynnade ut i slutlig visionsformulering och fem fokusområden

Mars

 • Alingsås vision 2040 antas i kommunfullmäktige

Under resterande 2018 kommer fokusområden att fyllas på med underlag från de workshops som varit och Brevet från framtiden att utformas. 

2019 

Januari

 • Alingsås vision 2040 ersätter vision 2019 och börjar gälla som Alingsås nya vision.

Kontakt

Har du frågor kring beslutet av Alingsås vision 2040 är du välkommen att kontakta kommunalråd daniel [dot] filipsson [at] alingsas [dot] se (Daniel Filipsson) (M).