Ungdomsfullmäktige

Ungdomsråd

Ungdomsråd väljs av ungdomsfullmäktige i november för ett år. Syftet med rådet är att förbereda mötena till ungdomsfullmäktige, träffa politiker och kunna vara remissinstans och intressepart i frågor från nämnderna mellan ungdomsfullmäktiges möte. Rådets uppgift är också att informera nämnderna om beslut som gäller deras verksamhet.

Ungdomsrådet har 9 ledamöter och representeras med 2 stycken från G2 (ungdomar som slutat grundskolan upp till 18 år) samt 1 elev/skola med 7 -9 verksamhet. Varje ledamot från årskurs 7-9 har en suppleant som inte har påbörjat årskurs 9.

Ordförande och vice ordförande är samma personer som i ungdomsfullmäktige. Sekreterarskapet sköts av personal från Event och Ungdomscenter. Kallelse och utskick av handlingar sker från Event och Ungdomscenter i samråd med kommunledningskontoret.

Ungdomsrådet har möte ca 10 gånger / år. Mötena är inte offentliga och sker på kvällstid. Ledamöter boende utanför tätorten erbjuds hjälp med hemtransport.

En studieresa kan genomföras 1 gång per mandatperiod.