Revisorernas rapporter 2009

Här listas revisorernas rapporter 2009:

  • Revisionsberättelse 2009
  • Revisorernas redogörelse, bilaga till revisionsberättelse 2009
  • Granskning av bokslut 2009-12-31
  • Löpande granskning 2009
  • Granskning av vård- och äldreomsorgsnämnden
  • Revisorernas bedömning av delårsbokslutet
  • Granskning av kommunens styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet