Revisorer kontrollerar

Revisorerna kontrollerar och granskar årligen all kommunal verksamhet och ser om den har skötts bra.

Revisorernas granskning skall också bidra till att medborgarna får kommunal service till ett pris som inte är högre än nödvändigt.

Revision bedrivs i enlighet med reglementet för revisorerna, Kommunallagen och andra författningar om revision samt God revisionssed i kommuner.

För revision i aktiebolagen gäller också aktiebolagslagen.

Läs revisorernas rapporter

Tillhörande information