Politiker i möte

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Det sker genom att styrelsen leder, samordnar och styr förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Styrelsen har uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet.

Samtliga förvaltningschefer i kommunen är anställda av kommunstyrelsen.
Styrelsen bereder, med få undantag, alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut blir verkställda. Därtill kommer ett ansvar för övergripande planering, näringslivsfrågor, personalfrågor, ekonomisk planering och redovisning, organisationsutveckling, informationsverksamhet, inköpsadministration, samhällsskydd och beredskap samt kollektivtrafik.

Kommunstyrelsen arbetar via ett arbetsutskott som flera gånger i månaden bereder de frågor som är på väg till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott representeras av 7 ledamöter och bereder de ärenden som är på väg till kommunstyrelsen, arbetsutskottet har också viss beslutsrätt.

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 11 ersättare.

Övriga adressuppgifter kan fås av kansliet på telefon 0322-61 60 00. 

Alternativt kommunstyrelsen [at] alingsas [dot] se