Tekniska nämndens planerade mötesdagar 2018

Tekniska nämnden (TN) är kommunens samordnande och verkställande organ för trafik, parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av tätortsnära natur. TN är också huvudman för de allmänna VA-anläggningarna och för kommunens avfallshantering.

Nämndens sammanträden börjar klockan 14.00 där inte annat anges. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

 

2018:

23 januari

20 februari

20 mars

24 april

15 maj

19 juni

28 augusti

25 september

23 oktober

20 november

18 december