Kallelse till kommunfullmäktiges budgetberedning och möte 13 december

Kommunfullmäktige i Alingsås sammanträder på Grand Hotel, Alingsås onsdagen den 13 december 2017 med start kl. 9.30.

Kl 11.30: Allmänheten ges möjlighet att ställa frågor om flerårsstrategi 2018 - 2020.

Under sammanträdet behandlas följande ärenden:

   

Upprop

 

Val av justerare och tid för justering

 

Ärendelista

1. Avsägelse av kommunalt uppdrag

2. Kommunalt kompletteringsval

3. Information och debatt: Flerårsstrategi 2018 - 2020

A/ Kommunstyrelsens ordförande presenterar kommunstyrelsens förslag

B/ Övergripande principdebatt

C/ Allmänhetens frågor

4. Flytt av ansvar för drift av Turistbyrå samt Evenemang till kultur - och fritidsnämnden

5. Flerårsstrategi 2018 - 2020 för Alingsås kommun

6. Utredning kring hanteringen av de ensamkommande barn och ungdomar som skrivits upp i ålder av Migrationsverket under pågående asylprocess

7. Plan för att säkerställa balanskravet år 2017

8. Förslag till reglemente och arvode för tillfällig beredn ingsgrupp kring Agenda 2030

9. Meddelanden   

 
Kristina Grapenholm (L), ordf
 
Anci Eyoum, sekreterare 0322-616130
 

Mer information och sändning

Sammanträdet är offentligt. Du är välkommen att lyssna på beslut och debatt.

Föredragningslistan och handlingar till sammanträdet finns tillgängliga på kommunledningskontoret (Rådhuset) och även på www.alingsas.se. 

Du kan se hela sammanträdet i vår livesändning via alingsas.se