De 9 prioriterade målen

Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 om 9 prioriterade mål för perioden 2016-2018. Målen utgår ifrån Vision 2019 och en politisk avsiktsförklaring:

  1. Alingsås kommun leder utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle
  2. Alingsås kommuns organisation är miljö- och klimatsmart och på sikt fosilbränslefri
  3. Alingsås kommun erbjuder goda möjligheter till arbete och företagande
  4. Alingsås kommun använder resurserna effektivt för ekonomisk hållbarhet
  5. I Alingsås kommun bygger välfärden på god service, tillgänglighet och engagerade medarbetare
  6. Alingsås kommun ger möjlighet för alla barn och ungdomar att växa upp i en trygg och utvecklande miljö
  7. Alingsås kommun utvecklar samhället tillsammans med medborgaren
  8. I Alingsås kommun finns attraktiva boendemöjligheter för alla
  9. Alingsås kommun har ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv

Till målen finns mätbara indikatorer kopplade, för att målen skall kunna följas upp. Läs mer i Flerårsstrategi för Alingsås kommun.

Tillhörande information