Kultur- och fritidsvaneundersökningen - en källa att ösa ur

3243 ungdomar i Alingsås kommun har svarat på enkäten om sin vardag, livssituation, fritidsvanor och önskemål

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har som syfte att ge förutsättningar för ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud av god kvalitet, med prioritet på barn och ungdomar. Syftet är också att i dialog med det lokala förenings- och folkbildningslivet, stödja, utveckla och samverka i de olika kultur- och fritidsverksamheterna. Bredden och mångfalden är viktig inom nämndens verksamhet. Ett genusperspektiv som tar hänsyn till kön och jämställdhet är en angelägenhet. Nämnden skall i samverkan med andra nämnder och samhällsaktörer stärka det förebyggande barn- och ungdomsarbetet. Vidare syftar kultur- och fritidsnämndens verksamhet till att göra kulturupplevelserna tillgängliga för alla genom att skapa attraktiva mötesplatser i samarbete med olika partners. För att ytterligare upp till dessa motton och nå de behov vi önskar möta genomfördes denna kultur- och fritidsvaneundersökning under hösten 2008.

Syfte

Syftet med enkäten är att få insyn i vad ungdomar gör på sin fritid och vad de skulle vilja göra. Frågor om föreningstillhörighet, vad som påverkar val av aktivitet ger svar på vilka önskemål om förbättringar inom utbudet som krävs. Undersökningen syftar till att ge kunskap om de anläggningar som finns och hur väl de uppfyller ungdomars behov. Undersökningen ska även kartlägga om de aktiviteter som erbjuds tillfredsställer ungdomars önskemål. Dessutom syftar undersökningen till att ge en mer tydlig bild av ungdomars livssituation och hur väl de trivs med livet.

 Lerums och Mölndals kommuner genomförde också de samma undersökning under hösten 2008. I Alingsås och Lerum var målgruppen mellan skolår 5 i grundskolan till skolår 3 på gymnasiet. Enkäten bygger på Göteborgs stads FRIVAN som genomförts sedan 1996. Alingsås genomförde samma undersökning 2004. Materialet från dessa undersökningar ger jämförelsetal som visar på förändringar och likheter över tid. I Mölndal vände sig undersökningen till ungdomar mellan skolår 5 och 9 i grundskolan. Generellt visar undersökningen att det är många likheter mellan kommunerna. Då skillnaderna är marginella visar det på att resultatet av undersökningen har hög reliabilitet. 69% av gymnasieungdomarna och 91 % av ungdomarna på grundskolan har svarat på enkäten, vilket ger en tydlig bild av hur fritidsvanorna ser ut.