Flerårsstrategi för Alingsås kommun

Flerårsstrategin är kommunens viktigaste styrdokument. Den talar om hur mycket pengar verksamheterna får kosta och vilka intäkter som finns. Den innehåller också fokusområden, uppdrag och mål för kommunens verksamheter.

Efter valet i september 2018 är det fortsatt Alliansen med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som styr Alingsås kommun. Idag, 12 december, röstade kommunfullmäktige igenom Alliansens förslag till flerårsstrategi. Flerårsstrategin sträcker sig från 2019 till 2021 och innehåller både kommunens budget samt målsättningar och uppdrag till de olika nämnderna.

Förändrad befolkningsstruktur påverkar ekonomin

Alingsås växer och i likhet med många andra kommuner ökar andelen unga och gamla betydligt mer de kommande åren än tidigare. Samtidigt ökar inte gruppen som jobbar i samma takt. Det här påverkar ekonomin genom att kommunen bland annat behöver investera i skolor, förskolor och äldreboende. Budgeten innebär ett förväntat överskott på 3 procent, som motsvarar 71 miljoner kronor. Överskottet är pengar som kommunen kan använda till investeringar för att kunna möta framtidens välfärdsbehov.

Några delar från flerårsstrategin

Samhällsbyggnad

Liksom många andra kommuner lider Alingsås av bostadsbrist och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vidta en rad åtgärder för att öka byggtakten. Man ska effektivisera och snabba upp bygglovshanteringen samt utforma mer flexibla detaljplaner. Vidare ska man undersöka vilka mindre bostadsprojekt på planlagd mark som finns idag, för att kunna snabbehandla dem och få fler bostäder på plats.

En rad områden ska utvecklas under den närmaste tioårsperioden inom Alingsås kommuns tillväxtprogram. De mest aktuella områdena för nya bostäder är Norra Bolltorp, Krangatans förlängning, Södra Stadskogsvägen och Mjörnstranden, där byggstart planeras inom de närmaste fem åren. Minst 1000 bostäder ska skapas inom kommunens tillväxtprogram under de kommande tio åren.

Verksamhetsområden i de nordöstra delarna av Alingsås tätort tillsammans med Norra länken är högt prioriterat när det gäller mark till företag och verksamheter samt för att avlasta trafikflödet i de centrala delarna av staden. Norra länken är en planerad väg som ska bli en tvärförbindelse mellan E20 och väg 890.

Landsbygden

För första gången har landsbygden en egen rubrik i flerårsstrategin, där man fastställer att landsbygdsperspektivet ständigt ska finnas med i kommunens arbete.

Bland de konkreta uppdragen kan nämnas att samhällsbyggnadsnämnden ska peka ut ett antal LIS-områden (Landsbygdsområde I Strandnära läge) för att göra det möjligt att bygga fler strandnära bostäder på landsbygden och på så sätt göra det mer attraktivt att bo där. Detaljplanerna i de norra delarna av kommunen ska uppdateras för att göra det möjligt att öka byggtakten.

Vidare vill kommunen öka andelen närproducerade livsmedel i våra välfärdsverksamheter, vilket kommer att gynna det lokala lantbruket.

Bjärkehallen saknar sedan en tid en vaktmästare och kultur- och utbildningsnämnden ska utreda om det går att utöka samarbetet med Sollebrunns skola och på så sätt införa en gemensam vaktmästartjänst.

Klimat och miljö

Alingsås kommun ska få fler laddstolpar till elfordon och kommunala fastigheter ska utrustas med solpaneler. På sikt ska kommunen arbeta mot att enbart ha fossilfria bilar för minska kommunens klimatpåverkan. 

Vård, skola och omsorg

Det kommer att krävas åtgärder och riktade insatser för att även fortsättningsvis kunna rekrytera personal till vård-, skol- och omsorgsyrkena i den grad som kommer att krävas i framtiden. Fler platser i äldreomsorgen, satsningar i förskolan för att få mindre barngrupper för de minsta barnen och utökad elevhälsa är några av de områden som kommunen satsar på under nästa år.

Digitalisering

Flerårsstrategin tar på flera ställen upp ett särskilt fokus på digitalisering inom kommunens organisation. Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en digital strategi, exempelvis för hur artificiell intelligens kan minska administrationen.

Krav på effektiviseringar

Sedan tidigare finns krav på att den kommunala organisationen ska se över sina kostnader, och det kravet är fortfarande kvar. Samtliga nämnder ges i uppdrag att minska sin centrala administration och att hitta förvaltningsövergripande effektiviseringar.

Totalt innehåller Flerårsstrategi 2019-2021 över 60 uppdrag till kommunstyrelsen och kommunens nämnder. Hela flerårsstrategin hittar du nedan.

Tillhörande information