Alingsås privilegiebrev

Alingsås stadsvapen - från sigill till logotyp och varumärke

Alingsås blev stad år 1619 och vapenmotivet går tillbaka till det äldsta sigillet, från början av 1630-talet.

Sigill

På Alingsås privilegiebrev från 1619 finns ett fyrkantigt utrymme där en avritning av stadsvapnet skulle finnas. Denna avritning har antagligen funnits på en ditklistrad lapp av papper eller pergament som någon i efterhand har tagit bort och ersatt med rött lack med ett avtryck av stadens sigill. Tittar man noga ser man att det är 1767 års sigill och inte 1619 års sigill som det borde varit. Man tror att det var borgmästare Froman som märkt bristen i det gamla privilegiebrevet och ersatt avritningen med ett sigillavtryck utan att reflektera över den lustiga anakronismen av 1767 års sigill på ett orginaldokument från 1639.

Första vapenmotivet

I fält av silver på en grön mark framför en uppväxande grön ek, gående röd hjort med horn, tunga och klövar av guld.

Alingsås blev en stad år 1619. Vapenmotivet går tillbaka till det äldsta sigillet, som är känt från början av 1630-talet. I ord finns det beskrivet i privilegiebrevet från 1639.

I andra paragrafen av Alingsås stad fullkomliga privilegiebrev finns beskrivning över stadens vapen. ”Till dett andra, effter dee ock, såsom vtj andre städer brwkeligit är deras fälte domar, Contracter, Fullmachter, pass och andre Certificater när så behöffwes, måste med sradzens insegell bekreffta; Derföre giffwe wij dem till stadzmerkie vij deras Signete till att föra, een Hiort ståendes vunder eet trä vij een skogzbacke, effter som denne affitning uthwijser.”

Trakten var bekant för sina ekskogar, och hjorten är ett vanligt djur, som trivs i sådan miljö. När sigillmotivet skulle göras om till heraldiskt vapen valde man färger, som nära ansluter sig till de naturliga. I samband med vapenfastställelsen 1953 bestämde sig stadens färger, att stadens färger skulle vara rött, vitt och grönt.

Vapenmotivet registrerades först 1974 hos Patent- och registreringsverket.

Heraldiskt vapen

1 januari 1971 infördes en enhetlig kommuntyp, då samtliga tidigare landskommuner, städer och köpingar ombildades till enbart kommuner. Alingsås stadsvapen ritades av statsheraldiker 1953 (heraldik är läran om märken som kallas vapen och regelverket för hur de utformas och används) och registrerades 1974 hos Patent-och registerverket.

Stadsvapnet med namnet ALINGSÅS (logotypen), symboliserar varumärket Alingsås. Ett varumärke som byggs upp av kommunens gemensamma agerande dvs. människor, organisationer, företag och deras service och bemötande i Alingsås kommun. Logotypen med namnet Alingsås digitaliserades 1999 av Patrik Gunnar Helin och godkändes av kommunfullmäktige. Den blev teknisk förfinad av Erkki Kuronen år 2010.

Reglerna för hur logotypen får användas styrs av Alingsås kommuns grafiska profil. Stadsvapnet får inte användas för näringsverksamhet.

Alingsås kommuns logotyp för tryck