Alingsåsarna nöjda med att bo i sin kommun

Resultat av 2019 års medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) står bakom visar att alingsåsarna är nöjda med att bo i sin kommun.

2200 slumpvis utvalda alingsåsare fick i höstas chansen att svara på en medborgarundersökning från SCB. Cirka 44 procent skickade in sina svar, vilket var en ökning med ett par procent från 2018. 

Svaren visar att invånarna generellt sett är nöjda med att bo i Alingsås kommun. Undersökningen ger ett Nöjd-Region-Index på 63 vilket är högre än genomsnittet bland de 135 deltagande kommunerna (59) och klart över gränsen för nöjdhet som ligger på 55. 

– Att våra medborgare ser på Alingsås kommun som en bra plats att bo och leva på är givetvis glädjande, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M).

I de olika ämnena som frågorna avser ligger Alingsås mycket bra till i bland annat utbildningsmöjligheter och kommersiellt utbud samt att alingsåsarna gärna skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Alingsås. Något lägre blir betyget i ämnet bostäder. 

– Vi har ett ambitiöst tillväxtprogram som lägger en långsiktig plan för hur kommunen ska växa och förädlas den kommande tioårsperioden. I kommunens tillväxtprogram planerar vi för minst 1 000 nya bostäder den kommande tioårsperioden, säger Daniel Filipsson (M).

Undersökningen består även av två andra delar. Dels en där kommunens verksamheter bedöms och där hamnar Alingsås också över genomsnittet. Särskilt goda betyg får exempelvis vatten och avlopp, renhållning samt räddningstjänst medan bland annat idrotts- och motionsanläggningar ligger knappt under genomsnittet.

Den sista delen berör hur invånarna ser på sitt inflytande i kommunen. Där hamnar Alingsås totalt sett strax under genomsnittet med en förbättringspotential när det handlar om att det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen.