Alingsåsarna fortsatt nöjda med sin kommun

Nu har alingsåsarna tyckt till om sin kommun i SCB:s årliga medborgarundersökning. Resultaten för 2016 är på samma nivå som tidigare år. Alingsåsarna är fortsatt mer nöjda med sin bostadsort, kommunens verksamheter och sitt inflytande än genomsnittet.

- Det är naturligtvis glädjande att vi ligger bra till i jämförelsen och vår strävan är att få ännu bättre omdöme nästa år. Vi bor i en trivsam och vacker kommun med fantastiska möjligheter, säger Joakim Järrebring (S) som är kommunalråd i Alingsås kommun. I frågor som rör kommunen som en plats att bo och leva på, är invånarna mest nöjda med det kommersiella utbudet, kommunikationer och utbildningsmöjligheter. Det är också många som skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. De områden som behöver förbättras enligt enkätsvaren är tillgång till bostäder och trygghet.

När det gäller kommunens verksamheter får Räddningstjänsten samt vatten och avlopp höga betyg. Däremot önskas förbättringar inom gator och vägar, grundskolan, kultur, stöd för utsatta personer samt idrotts- och motionsanläggningar enligt de svarande.

I frågan om inflytande anser medborgarnas att de får bra information och har lätt att få kontakt. Däremot önskar de förbättringar när det gäller möjligheten att påverka samt förtroende.

- Självklart tar vi till oss alla synpunkter som kommer in för att genom olika insatser lyfta kommunen ytterligare. Vi hoppas också att ännu fler tar chansen att göra sig hörda nästa år, säger Joakim Järrebring.

Statistiska Centralbyråns årliga medborgarundersökning är en attitydundersökning som ska ge en bild av hur kommuninvånare ser på sin kommun. Den visar också på vilka områden eller delar som bör prioriteras för att få nöjdare medborgare.

Enkäten skickades ut till slumpvis utvalda medborgare i kommunen i åldrarna 18–84 år. 43 procent av de som fick enkäten som besvarade den. Förra året var svarsandelen 45 procent.Genomsnittlig svarsandelen för övriga kommunerna som deltog var 42 procent.