sv Swedish

Krig och krigsfara

För att stärka Sveriges försvarsförmåga kan regeringen besluta om höjd beredskap (skärpt beredskap eller högsta beredskap). Regeringen beslutar om höjd beredskap om Sverige är i krigsfara eller om det råder utomordentliga förhållanden på grund av krig utanför Sverige eller att Sverige varit i krig eller krigsfara. Högsta beredskap råder om Sverige är i krig.

Texten uppdaterad 2023-01-27

Vi är en del av totalförsvaret

Sveriges försvar består av militärt och civilt försvar. Tillsammans bildar det totalförsvaret. Totalförsvaret är all verksamhet i hela samhället som ska förbereda Sverige för att kunna möta olika angrepp.

Det civila försvaret omfattar hela samhället

Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Det är alltså ingen egen organisation utan inkluderar all samhällsviktig verksamhet.


Målet för det civila försvaret ska vara att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Regeringens proposition om försvarspolitisk inriktning 

Du kan läsa mer om totalförsvar och civilt försvar på msb.se!

Varningssystem och skydd vid krigsfara eller krig

Det finns olika system för att varna befolkningen i händelse av kris eller krig. Läs om larm och varningssystem på MSB.se. Skyddsrum finns till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. I Alingsås finns 193 registrerade skyddsrum. Hitta ditt närmaste skyddsrum på skyddsrumskartan.

Lär dig mer om totalförsvaret

Hela Sverige tillsammans – En liten film om krisberedskap och civilt försvar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, erbjuder även en gratis webbutbildning om totalförsvaret.

Så kan du förbereda dig

Information om vad kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer innebär och om hur du kan förbereda dig för det har skickats till alla hushåll i Sverige. Broschyren heter om krisen eller kriget kommer, och finns på flera språk.

Det civila försvaret bygger till stor del på arbetet med krisberedskap. Här kan du läsa mer om kommunens och samhällets krisberedskap.

Totalförsvarsplikten gäller

Sverige har sedan 1995 totalförsvarsplikt. Den innebär att samtliga svenska medborgare mellan 16 och 70 år kan kallas in för tjänstgöring. Man kan även bli krigsplacerad i det civila försvaret. Här kan du läsa mer om plikttjänstgöring, mönstring och krigsplacering.

Engagera dig!

Du kan hjälpa andra och bidra till samhällets beredskap genom att gå med i en frivillig försvarsorganisation.

Film om frivilliga försvarsorganisationer.

Eija Suhonen

NULL

Säkerhetschef, Säkerhetsenheten