Kemikalieförteckning

Anmälnings- och tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska ha en förteckning över de miljö- och hälsoskadliga kemikalier som hanteras inom verksamheten. Bestämmelserna om detta hittar du i egenkontrollförordningen.

Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll. Alla kemiska produkter med möjlig risk ska vara med på förteckningen om de används i verksamheten. Kemikalieförteckningen bör uppdateras regelbundet, t ex en gång per år, och innehålla:

  • Namn på produkten.
  • Använda mängder och användningsområde.
  • Information om produktens skadlighet för miljö eller hälsa.
  • Produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöskadlighet.

Säkerhetsdatablad ska finnas för alla produkter i kemikalieförteckningen. Säkerhetsdatabladen ska vara uppdaterade och lätt tillgängliga för all berörd personal samt skrivna på svenska.

Tillhörande information