Installation av torrtoalett

Blankett för ansökan om tillstånd för installation av torrtoalett.

Avloppsvatten kan påverka hälsan och miljön

Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. I avloppsvatten finns bakterier, syreförbrukande ämnen samt näringsämnena fosfor och kväve. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt kan utsläpp av näringsämnen leda till övergödning i sjöar och vattendrag. Bakterier kan orsaka magsjukdomar och förorena dricksvattnet i brunnar. Orenat avloppsvatten kan även orsaka dålig lukt och förorena grundvattnet.

Den som släpper ut ett avloppsvatten är skyldig att se till så att det är tillräckligt renat. Om man inte har möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala avloppsnätet så krävs rening i en enskild avloppsanläggning.

Avloppsvattnet får inte förstöra annat vatten

Bestämmelser om enskilda avloppsanläggningar finns i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Lagstiftningen är till för att skydda enskilda och allmänna intressen. Din egen och grannars dricksvattenbrunn, grundvatten, sjöar och vattendrag får inte försämras eller förstöras av avloppsvatten.

Miljöskyddsnämnden har i uppdrag att se till att lagstiftningen på miljö- och livsmedelsområdet följs. Det är dock du som sökande som är ansvarig för att anläggningen byggs i enlighet med det beviljade tillståndet. 

Tillhörande information
Blankett