Anmälan om verksamhet för hygienisk behandling

Den som erbjuder hygienisk verksamhet är skyldig att anmäla verksamheten till miljöskyddskontoret. Detta gäller till exempel tatuering, piercing, akupunktur och fotvård.

Anmälan

Den som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet ska undanröja de risker som finns för olägenhet för människors hälsa. Verksamheten får starta tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts. Att starta en anmälningspliktig verksamhet utan anmälan kan leda till miljösanktionsavgift. Läs mer i Förordning om miljösanktionsavgifter

Handläggning av anmälan

Vid anmälan granskas inlämnat underlag med avseende på bland annat överensstämmelse med ev. plan, förutsättningar för god hygien samt om grundvillkoren enligt miljöbalken kan anses vara uppfyllda. Eventuellt begärs kompletterande uppgifter om anmälan är ofullständig. När fullständiga handlingar har inkommit fattas ett beslut av granskande tjänsteman inom några veckor.

Beslutet kan innebära:

 • ett besked om att anmälan inte föranleder någon åtgärd
 • föreläggande om åtgärd
 • förbud för verksamheten

När lokalerna är färdigställda kan miljöskyddskontoret komma att göra en besiktning.

Egenkontroll

Alla ska regelbundet planera och kontrollera sin verksamhet. Då har du möjlighet att upptäcka eventuella fel på till exempel utrustning och kan vidta åtgärder innan någon skada sker. Du ska till exempel regelbundet kontrollera att all utrustning fungerar som den ska och att lokal och redskap rengörs ordentligt. För autoklaver krävs regelbundna sporprov. Se också till att ha fungerande rutiner för avfallshantering. För anmälningspliktiga verksamheter gäller även Förordning om egenkontroll. Här står till exempel att rutinerna ska dokumenteras och att riskerna med verksamheten ska utvärderas regelbundet. Att inte följa förordningen om egenkontroll kan leda till miljösanktionsavgift.

Det är viktigt att risken för spridning av smitta begränsas. Detta görs till exempel genom:

 • God handhygien. Noggrann tvättning av händer och vid risk för blodsmitta även desinfektion av händerna.
 • Användning av skyddshandskar av engångsmaterial vid risk för blodsmitta eller vid behov.
 • Att klockor och smycken på armar, händer och i ansiktet undviks.
 • Användning av arbetskläder, som förvaras på arbetsplatsen åtskilda från privata kläder.
 • Att inte utföra behandling på kund om du har sjukdom eller sår som kan innebära smittorisk.
 • Att instrument och redskap rengörs noggrant. Använd skalpell- och rakblad av engångstyp.
 • Att använda sterila instrument vid penetrering av hud eller slemhinna. Se till att huden är ren och fri från sår.
 • Att ha en lokal som är utformad så att det är lätt att rengöra både lokal och redskap. För att detta ska fungera måste lokalen också ha tillräcklig belysning.
 • Att ha god luftkvalitet i lokalen för att minska infektionsrisken.

Information till kunden

Informera kunden om eventuella hälsorisker. Om efterbehandling behövs ge också information om skötselrutiner. All information ska vara skriftlig.

Avgifter

För miljöskyddsnämndens hantering av anmälan av hygienisk verksamhet utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Miljöskyddskontoret är tillsynsmyndighet för hygienisk verksamhet. Vid tillsyn utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Tillhörande information
Blankett