Vuxen och tre barn som leker på gräs

Om Home-Start Familjekontakt

Home-Start Familjekontakt erbjuder föräldrastöd till barnfamiljer i dess vardag. Utbildade volontärer, familjekontakter, som själva är erfarna föräldrar, blir efter en förberedande reflektionskurs på 24 timmar redo att hjälpa familjer.  Familjekontakterna utbildas av anställd koordinator.

Familjekontakterna bjuds kontinuerligt in till handledning/sociala träffar under tiden de är aktiva i Home-Start. Vi ger också individuell handledning. Uppdragen familjekontakterna får i familjerna följs upp vid flera tillfällen.

Vilken hjälp får familjerna?

Hjälpen familjerna får varierar från att vara ett vuxet samtalsstöd till att finnas med under en hektisk stund i en småbarnsfamiljs vardag. Familjerna beskriver själva vilken hjälp de vill ha. Därmed blir hjälpen individuellt anpassad. Stöd som familjer frågar efter är exempelvis:

  • någon vuxen att samtala och bolla med
  • två extra händer i vardagen
  • någon som står bredvid i en svår livssituation
  • någon som kan hjälpa till att hitta vägar in i en gemenskap

Hjälpen ges i familjernas hem vid ett tillfälle per vecka i 2-4 timmar. Stödet är tidsbegränsat och ges under max 1 år. Konceptet är enkelt och lättillgängligt vilket gör att den når många familjer.

Bakgrund

Home-Start internationellt

Home-Start Familjekontakt är en internationell verksamhet som startade i England 1973. Konceptet har sedan dess spridit sig världen över. Idag finns Home-Start i 25 länder.

Home-Start i Sverige

Alingsås är den första avdelningen att starta i Sverige och har funnits sedan 2009. Verksamheten fick vi presenterad för oss under ett erfarenhetsutbyte i Skedsmo, Norge, som finansierades av EU. I Norge finns 32 Home-Start avdelningar och vi får stöd, hjälp och inspiration från våra kollegor där.

Länkar

Home-Start Worldwide 

Home-Start Familiekontakten Norge 

Home-Start Storbritannien

Home-Start Alingsås