Filmen om lusten att lära

Vad är roligt att göra i förskolan?
Lust att lära - Alingsås

________________________________________________ 

Under snart 10 år har Barn- och ungdomsförvaltningen arbetet för att som organisation få ett systemiskt och styrkebaserat förhållningssätt.
 
Det innebär bland annat att:
 • vi tänker att alla individer ingår i nätverk och system
 • fokus ligger på det som fungerar, på lösningar och styrkor
 • vi utgår från att alla människor har resurser och lösningar inom sig
 • vi utgår från att alla vill vara delaktiga och ta ansvar
 • vi är genuint nyfikna på varandra
 • ledarskapet bygger på dialog, ansvar och delaktighet
 • vi skapar ett öppet klimat i all kommunikation där vi samskapar och tar till vara allas resurser
 • skolutvecklingen utgår från ett underifrånperspektiv, där grunden är verksamhetens behov i förhållande till styrdokumenten
 • arbetet är strategiskt och långsiktigt och vi prioriterar och fokuserar på så få områden som möjligt
 • enheterna har ett stort friutrymme att nå målen på olika vägar
 • de uppdrag som kommer från förvaltning och nämnd har en direkt koppling till vision och styrdokument