Foto på en groda. Vanlig groda - Rana temporaria
Vanlig groda - Rana temporaria

Var med och rädda grodor, paddor och salamandrar!

Vill du vara med och hjälpa våra groddjur? De har blivit färre och försvunnit från många platser där de tidigare fanns. De lever extra farligt när de ger sig ut på sina vandringsvägar från vintervistet till de sjöar och dammar där de parar sig.

Groddjurens vandringsstråk korsas ofta av vägar. Ser du grodor som vandrar över vägar finns det flera konkreta saker du kan göra. Se tips i länk nedan.

Bra att veta om groddjur

Trots fridlysning blir groddjuren färre

I Sverige är alla groddjursarter fridlysta och de flesta står listade i EU:s Art- och Habitatsdirektiv som innebär att dessa arter och deras livsmiljöer måste skyddas och bevaras. Trots det har flera arter av Sveriges groddjur minskat i antal och försvunnit från platser som de tidigare uppehöll sig på.

Störs av trafiken

Intensiv trafik och ökad vägtäthet utgör ett stort problem för grodor,  paddor och vattensalamandrar. Förutom att bebyggelse av vägar utgör ett faromoment vid korsning över dessa vägar kan bebyggelsen bidra till förstörda lekvatten eftersom tungmetaller och näringsämnen från vägen påverka vattenkvaliten i lekvattnen negativt.

Känsliga för miljöpåverkan

Groddjur är känsliga för olika typer av miljöpåverkan. Övergödning, användning av bekämpningsmedel i närheten av lekvatten och utsläpp av läkemedel kan bidra till beteendeförändringar och fortplantningsproblem.

Våtmarker har försvunnit

Utdikning av sjöar och våtmarker är en annan stor anledning till varför groddjuren har minskat. I södra Sverige har ca 90-95 % av alla våtmarker försvunnit sedan 1800 talet för att ge plats åt odling, dessutom har odlingslandskapen förändrats från småskaligt och mångsidigt till storskaligt och ensidigt och förstört landmiljöer som grodor lever och leker i.

Det finns hopp för grodorna!

I en del kommuner finns exempelvis grodtunnlar där groddjuren kan ta sig säkert fram till andra sidan utan att bli påkörda. I en sådan tunnel kan även andra smådjur som till exempel igelkottar slippa trafiken.

Källa: Svenska Naturskyddsföreningen

 

För tips om hur du kan hjälpa grodorna och hur man skiljer på olika groddjur,
se länkar nedan.

Kontakt

Jenny Leonardsson

Kommunekolog, Alingsås kommun

0322-61 60 00 vx.

Tillhörande information