Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto för gode män och förvaltare

För att kunna göra uttag från ett överförmyndarspärrat konto behöver banken överförmyndarnämndens medgivande, vilket kan ansökas om här.

Efter handläggning skickas beslutet till er via vanlig postgång.

Uttagsmedgivande på upp till ett prisbasbelopp (44 500 kr år 2013) per år kan lämnas av handläggare. När totalsumman av uttagsmedgivanden överstiger angivet belopp måste frågan behandlas i nämnd, vilket kan ge viss fördröjning i handläggningstid.

Blankett