Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto för förmyndare

I de fall underåriga (barn under 18 år) har pengar på ett överförmyndarspärrat konto kan uttag göras därifrån endast med överförmyndarnämndens samtycke.

Efter handläggning skickas beslutet till er via vanlig postgång.

Uttagsmedgivande på upp till ett prisbasbelopp (44 500 kr år 2013) per år kan lämnas av handläggare. När totalsumman av uttagsmedgivanden överstiger angivet belopp måste frågan behandlas i nämnd, vilket kan ge viss fördröjning i handläggningstid.

Observera att denna ansökan endast skall användas i de fall du är ensam förmyndare. Är ni två förmyndare skall ansökan där båda skall signera användas istället.

Blankett