God man, förvaltare, överförmyndare

Anledningen till att en person behöver god man eller förvaltare varierar. Gemensamt är dock att personen på grund av sjukdom är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person.

Förmyndare är en person som företräder ett barn fram till 18-årsdagen (underårig) när det gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.

Varje kommun måste ha en Överförmyndare eller en Överförmyndarnämnd som har till uppgift att utöva kontroll enligt de regler i Föräldrabalken som gäller förmyndare, gode män och förvaltare. I Alingsås har vi en Överförmyndarnämnd och ett kansli med anställda handläggare som administrerar verksamheten.

Överförmyndarnämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige och väljs varje mandatperiod.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet.

Mer information om God man och Förmyndare hittar du i bilagorna nedan.

Överförmyndarverksamhetens handläggare har telefon- och besökstid mellan 10.00-12.00, måndag-fredag, ni når överförmyndarhandläggarna via telefonnumret 0322-61 61 60.

Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Postadress: 441 81 ALINGSÅS
Telefax: 0322-61 67 30
E-postadress: overformyndarnamnden [at] alingsas [dot] se