God man, förvaltare, överförmyndare

Aktuellt om Covid - 19

Gode män och ställföreträdare i Alingsås kommun rekommenderas att följa Folhälsomyndighetens anvisningar. Det är viktigt att en god man så långt det är möjligt undviker att utsätta sig själv och andra för smitta. Många boenden går inte att besöka idag och det blir då naturligt att du som god man har telefonkontakt med din huvudman och personalen kring det som är viktigt i utförandet av uppdraget. Det finns inget krav på att besöka huvudmannen under rådande omständigheter.

I det fall du som god man själv blir sjuk bör du underrätta överförmyndaren om det. Du måste själv avgöra om du kan sköta uppdraget och ta ställning till om huvudmannens behov kan tillgodoses av dig framöver. Vilka personer finns runt huvudmannen som kan hjälpa till under en period som du är sjuk. Vilka personer ska informeras och på vilket sätt? Förebyggande åtgärder avseende ekonomi kan vara att lägga in stående överföringar av egna medel till huvudmannen, autogiro på fasta utgifter m.m.

Tveka inte att kontakta överförmyndaren för mer information eller om du känner dig osäker på hur du bör agera.

God man

Anledningen till att en person behöver god man eller förvaltare varierar. Gemensamt är dock att personen på grund av sjukdom är förhindrad att själv bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person.

Förmyndare är en person som företräder ett barn fram till 18-årsdagen (underårig) när det gäller barnets egendom. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets förmyndare.

Varje kommun måste ha en Överförmyndare eller en Överförmyndarnämnd som har till uppgift att utöva kontroll enligt de regler i Föräldrabalken som gäller förmyndare, gode män och förvaltare. I Alingsås har vi en Överförmyndarnämnd och ett kansli med anställda handläggare som administrerar verksamheten.

Överförmyndarnämndens ledamöter utses av kommunfullmäktige och väljs varje mandatperiod.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet.

Mer information om God man och Förmyndare hittar du i bilagorna nedan.

Överförmyndarverksamhetens handläggare har telefon- och besökstid mellan 10.00-12.00, måndag-fredag, ni når överförmyndarhandläggarna via telefonnumret 0322-61 61 60.

Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Postadress: 441 81 ALINGSÅS
Telefax: 0322-61 67 30
E-postadress: overformyndarnamnden [at] alingsas [dot] se