Förorenade områden

Med förorenade områden menas mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är förorenade så att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön

Om du upptäcker en förorening: underrätta miljöskyddskontoret!

Om du upptäcker en förorening ska du kontakta miljöskyddskontoret. Grävarbeten och andra åtgärder som pågår i ett område som man upptäcker eller misstänker är förorenat ska avbrytas tills andra besked kommer från miljöskyddskontoret. Är det omedelbara fara för egendom eller hälsa kan räddningstjänsten kontaktas.

Några tecken på att marken kan vara förorenad är:

  • Främmande lukt – vissa föroreningar som t e x bensin, olja och diesel känner man ofta igen på lukten.
  • Avvikande färg – föroreningar kan upptäckas genom att marken kan ha en avvikande färg. Exempelvis olja kan mörkfärga jord.
  • Främmande föremål – olika främmande föremål kan visa att marken fyllts ut med sopor eller annat avfall.

Ansvar för att undersökningar och åtgärder

Ansvaret för att ta hand om föroreningsskador har i första hand den som orsakat föroreningen. Om man inte kan finna den som orsakat skadan är det fastighetsägaren som är ansvarig, dock förutsatt att ägaren köpt marken efter miljöbalkens införande 1 januari 1999. Fastighetsägaren kan även vara ansvarig för skador som sträcker sig längre tid tillbaka om den uppkommit av något som förvaras på fastigheten, t e x en cistern eller äldre deponi. Den som vill exploatera ett förorenat område blir även ansvarig för de undersökningar och åtgärder som behövs på det förorenade området.

Om någon ansvarig enligt stycket ovan inte kan hittas eller bekosta åtgärder som behövs kan man i vissa fall söka bidrag från Naturvårdsverket (via länsstyrelsen) eller få ersättning från miljöskade- och saneringsförsäkringen.

Innan åtgärder i ett förorenat område utförs ska en anmälan om åtgärderna lämnas till miljöskyddskontoret. Läs mer om anmälan om efterbehandling av förorenade områden här.

Köp av fastighet

Vid köp av fastigheter gäller undersökningsplikt för köparen. Undersökningsplikten omfattar även föroreningar på fastigheten. Hur omfattande utredningar man behöver göra beror på vilken typ av fastighet det gäller.

När det gäller bostäder begränsar sig undersökningsplikten till kända och uppmärksammade föroreningsrisker, samt sådana aktiviteter som man anser kan förväntas på en bostadsfastighet, t e x nedgrävda oljetankar, föroreningar till följd av byggmaterial och liknande.

Industrifastigheter, skogsbruksfastigheter och jordbruksmark kräver mer av köparen. Tidigare verksamheter och skador därav behöver undersökas noggrannare än för bostadsfastigheter.

Tillhörande information