Förhandsbesked

Är man osäker på om man kommer att få bygglov för en viss åtgärd kan man först söka förhandsbesked med en enklare redovisning av den åtgärd som man tänkt sig.

Samhällsbyggnadsnämnden ska då ta ställning till om åtgärden kan tillåtas på platsen och villkoren härför. Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år. Under denna tid måste man ansöka om bygglov. Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.

Som exempel på åtgärder då man bör söka förhandsbesked kan nämnas lokalisering av en ny byggnad eller en bygglovkrävande tillbyggnad av fritidshus utanför detaljplan.

Fördelen med förhandsbesked är att sökanden inte behöver utarbeta kostsamma bygglovhandlingar för att få ett projekt prövat där osäkerhet råder om utformning eller om bygglov över huvud taget kommer att beviljas.

Det tar dock lite tid att få ett förhandsbesked (samtidigt som bygglovprövningen då i regel går snabbare). Vanligen tar det 2 månader eller längre tid eftersom ärendet oftast behöver remitteras till berörda grannar samt t ex till miljöskyddskontoret och Trafikverket med flera.

 

Från och med 2019-12-31 finns inte längre tillgång till de ifyllningsbara blanketterna eftersom tjänsten har upphört hos leverantören. Vi hänvisar istället till blanketterna i pdf-format för utskrift "Blankett att skriva ut".

Tillhörande information
Blankett