Tillstånd om hantering av explosiva varor

Notera att ansökningar som görs fr.o.m. 1 januari 2020 hanteras av Alingsås & Vårgårda Räddningstjänstförbund. 

 

Postadress:

Tomasgårdsvägen 1
44139 Alingsås.

 

E-post: raddningstjansten [at] avrf [dot] se (raddningstjansten [at] avrf [dot] se)

 

 

Dokument som ska bifogas ansökan

 • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara meritförteckning, utbildningsintyg och/eller sprängkort.
 • Dokument som utvisar föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt för extern/externa personer att denne/dessa har accepterat föreståndarskapet. Kan till exempel vara kopia av avtal mellan arbetsgivaren och föreståndaren.
 • Beskrivning av verksamheten (om detta inte har gjorts på blanketten).
 • Karta över området med närliggande skyddsobjekt och avstånden till dessa markerade. Alla förråd skyddsobjekt och platser för annan verksamhet ska märkas ut och avstånd till förrådet ska anges. I fall där det är uppenbart irrelevant, t ex för mindre förråd för fyrverkerier och pyrotekniska artiklar i anslutning till försäljningsställe, behöver detta inte bifogas.
 • Beskrivning av försäljningsplats (om detta inte har gjorts på blanketten). Beskrivningen ska omfatta försäljningsplatsens utformning och belägenhet inom fastigheten.
 • Planskiss över försäljningslokalen. En enkel handskiss av lokalen är tillräckligt bara planlösningen framgår tydligt. Om det finns förråd i anslutning till försäljningsplatsen ska dess placering markeras och avståndet anges.
 • Om förvaringen sker i mer än ett förråd, en förteckning över förråden och deras respektive skyddsobjekt med avstånd från förrådet. Avstånd mellan förråden ska anges. Mängd och typ av explosiva varor i varje enskilt förråd ska framgå av förteckningen.
 • Konstruktionsbeskrivning av förrådet/förråden (om det inte finns någon certifiering eller något myndighetsgodkännande), antingen i form av en - beskrivning som visar hur förrådet/förråden konstruerats för att uppfylla kraven i EN 1143 eller SS 3492, alternativt en - egen beskrivning av förrådets konstruktion med motivering av hur motsvarande säkerhetsnivå är uppfylld.
 • Skiss över disponeringen av förrådet. (Bifogas endast om varor i olika riskgrupper och samhanteringsgrupper ska samförvaras).
 • Beskrivning av förrådets brandskydd (där så krävs) och släckutrustning (krav i alla förråd för tillståndspliktig hantering). Se bilaga 3.
 • Beskrivning av förrådets åskskydd (där så krävs). Se bilaga 3.
 • Klassningsplan över förrådet enligt föreskrifterna SÄIFS 1988:2. Behövs inte om samtliga explosiva varor förvaras i oöppnade och oskadade originalförpackningar eller är på annat sätt förpackade så att explosivämne inte kan spridas i form av damm etc som kan medföra antändningsrisk (zon E3). Se bilaga 3.
 • Om ansökan enbart gäller godkännande av föreståndare behöver endast dokument som styrker föreståndarens kompetens och lämplighet samt ansvarsområde, befogenheter samt för externa personer acceptans av uppdraget (enligt punkterna 1-2) bifogas.
 • Om ansökan enbart gäller överföring till förråd där sökanden sedan tidigare har ett giltigt tillstånd för förvärvet/förvaringen behöver endast kopia av det tillståndet bifogas.

 

Tillhörande information