Egenkontroll för miljöfarlig verksamhet

Egenkontroll för miljöfarliga verksamheter

Enlig miljöbalken ska alla som bedriver en verksamhet som kan innebära negativ inverkan på miljön eller människors hälsa ha en fungerande egentontroll. Kravet på egenkontroll är även i förebyggande syfte och finns redan när det är risk för en olägenhet.

Egenkontrollen ska anpassas efter din verksamhet. Om verksamheten innebära stor risk för miljön eller människors hälsa måste egenkontrollen spegla detta och vara mer omfattande än om riskerna är små.

De flesta verksamheter har egenkontroll utan att ha reflektera över det.

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ska ha rutiner för att kontrollera, förebygga och åtgärda den eventuellt negativa påverkan som din verksamhetet har på miljön. Att bedöma risker som din verksamhet kan ha för miljön och samtidigt ha rutiner för att åtgärda eller förebygga eventuella risker är en del av egenkontrollen.  Som verksamhetsutövare har du skyldighet att skaffa den kunskap som behövs med hänsyn till vilken sorts verksamhet du bedriver.

Anmälnings -eller tillståndspliktiga verksamheter

Mer detaljerade krav på egenkontrollen ställs om du har en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöbalken. Mer om dessa krav går att finna i "Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll" (SFS 1998:901).

Följande ska då ingå i egenkontrollen:

  • Dokumentation. Kontrollen ska dokumenteras.
  • Ansvarsfördelning. En dokumenterad ansvarsfördelning ska finnas.
  • Kontrollrutiner. Rutiner för kontroll av verksamheten ur miljösynpunkt skall finnas.
  • Riskbedömning. En bedömning och värdering av vilka miljörisker som finns för verksamheten ska finnas.
  • Kemikalieförteckning. En förteckning övervilka kemikalier som finns i verksamheten skall finnas.
  • Driftsstörning. Driftstörningar som kan påverka miljö eller människors hälsa ska meddelas till tillsynsmyndigheten (vanligen Miljöskyddskontoret).
Tillhörande information