Egenkontroll för miljöfarlig verksamhet

Påverkar din verksamhet människors hälsa eller miljön? Då är det viktigt att du planerar och kontrollerar din verksamhet för att förebygga och undvika problem.

Det kräver att du har tillräckliga kunskaper om din verksamhets påverkan på omgivningen och hur du kan förebygga och minska eventuell negativ påverkan. I kunskapskravet ingår också att du måste känna till vilka lag och regler som gäller för dig.

Mer detaljerade krav ställs dessutom om du har en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken. Mer om dessa krav går att finna i "Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll" (SFS 1998:901).

I korthet kan ansvaret uppdelas i:

  • Dokumentation. Kontrollen ska dokumenteras.
  • Ansvarsfördelning. En dokumenterad ansvarsfördelning ska finnas.
  • Kontrollrutiner. Rutiner för kontroll av verksamheten ur miljösynpunkt skall finnas.
  • Riskbedömning. En bedömning och värdering av vilka miljörisker som finns för verksamheten ska finnas.
  • Kemikalieförteckning. En förteckning övervilka kemikalier som finns i verksamheten skall finnas.
  • Driftsstörning. Driftstörningar som kan påverka miljö eller människors hälsa ska meddelas till tillsynsmyndigheten (vanligen Miljöskyddskontoret).
Tillhörande information