Hålla djur inom område med detaljplan

Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det tillstånd av Miljöskyddsnämnden att hålla djur. För handläggning av dessa tillstånd tar miljöskyddsnämnden ut en avgift.

Följande djur omfattas av tillståndskravet:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Orm. Det krävs tillstånd för både giftig och icke giftig orm.

Till ansökan ska bifogas:

1. Tomtkarta över fastigheten där stallet, rastgården/hagen, gödsellagringen samt egen och grannars eventuella vattentäkter framgår.

2. Skriftligt medgivande från närmaste grannar att djurhållningen godtas.

3. Skriftligt medgivande från fastighetsägaren om annan än sökanden

Tillhörande information
Blankett