Ansökan om att hålla djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

Till ansökan ska bifogas:

1. Tomtkarta över fastigheten där stallet, rastgården/hagen, gödsellagringen samt egen och grannars eventuella vattentäkter framgår.

2. Skriftligt medgivande från närmaste grannar att djurhållningen godtas.

3. Skriftligt medgivande från fastighetsägaren om annan än sökanden

Tillhörande information
Blankett