Underrättelse om granskning. Detaljplan för Ingared, Bostäder m.m. vid Ingaredsgatan 5 (fastigheten Ingared 5:230).

Typ: 
Anslag
Planområdet ligger i Ingareds centrum, ca 12 km från Alingsås stadskärna och omfattar fastigheten Ingared 5:230. Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig användning i bottenvåningen, C ”centrumfunktioner” med den nya användningen, C ”centrum utom hotell och vandrarhem, medges endast i bottenvåningen”. Detta för att möjliggöra för fler typer av centrumändamål, däribland lättare form av vård m.m. i bottenvåningen. Syftet är också att möjliggöra för bostäder i en andra våning. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan. Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel. Samråd har pågått under tiden 29 november 2018 till 18 december 2018. Granskning pågår under tiden 11 juni 2019 till 2 juli 2019 (enligt PBL 5:18) Granskningshandlingarna består av Plankarta, Illustrationskarta och Planbeskrivning. Under granskningstiden finns de tillgängliga på följande platser: Kommunens webbplats www.alingsas.se (välj ”Bygga, bo och miljö” – under det översta fotot finns symbolen ”Detaljplanering” att klicka på, välj sedan ”Pågående detaljplaner” i vänstermenyn). Se också länk. https://www.alingsas.se/detaljplan/bostader-mm-vid-ingaredsgatan-5 Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås. Utställningen är öppen mån-fre kl 8-17. Vid frågor kontakta handläggaren Sara Ekelund på Samhällsbyggnadskontoret. Tfn 0322 - 61 63 47, e-post: sara.ekelund@alingsas.se Synpunkter önskas i första hand via e-post samhallsbyggnad@alingsas.se i andra hand skriftligt till adresser enligt nedan. Synpunkter ska vara Samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast den 2 juli 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen. Synpunkter från samråd och granskning sammanställs i ett Granskningsutlåtande. Efter vägning av synpunkterna förs planen till samhällsbyggnadsnämnden för antagande.
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-05-15
Paragraf: 
71
Förvaringsplats för protokollet: 
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare för mötet: 
Rebecca Tollemark
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
ons, 2019-07-03