Underrättelse om granskning, detaljplan för Alingsås, skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan 1 m.fl.)

Typ: 
Anslag
Planområdet ligger vid Säterigatan i Noltorp, ca 1,5 km från Alingsås stadskärna. Planområdet omfattar fastigheten Noltorpsskolan 1 (Noltorpsskolan) och delar av fastigheterna Noltorp 1:11 (delar av befintlig parkering norr om Noltorpsskolan) och Noltorp 1:6 (bl.a. Säterigatan och befintligt grön- och idrottsområde söder om Noltorpsskolan). Syftet med planen är att ge möjlighet för om- och nybyggnation av utbildningslokaler för skola och idrottshall för att kunna ersätta tillfälliga paviljonger och klara ökat antal elever. Syftet är också att möjliggöra för en ändamålsenlig trafik- och parkeringslösning vid skolan och samtidigt säkra allmänhetens tillgänglighet till Mjörn genom ett grönstråk. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan. Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel. Samråd har pågått under tiden 11 oktober till 31 oktober 2018. Granskning pågår under tiden 28 maj 2019 till 19 juni 2019 (enligt PBL 5:18). Granskningshandlingarna består av ”Plankarta, ”Illustrationskarta” och ”Planbeskrivning”. Under granskningstiden finns de tillgängliga på följande platser: • Kommunens webbplats www.alingsas.se (välj ”Bygga, bo och miljö” – under det översta fotot finns symbolen ”Detaljplanering” att klicka på, välj sedan ”Pågående detaljplaner” i vänstermenyn) https://www.alingsas.se/node/366181 Vid frågor kontakta handläggaren Sara Ekelund på Samhällsbyggnadskontoret. Tfn 0322 - 61 63 47, e-post: sara.ekelund@alingsas.se Synpunkter skickas i första hand till e-post samhallsbyggnad@alingsas.se i andra hand skriftligt till adresser enligt nedan. Synpunkter ska vara Samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast den 19 juni 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen. Alingsås kommun, samhällsbyggnad Postadress: 441 81 Alingsås
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-05-15
Paragraf: 
72
Förvaringsplats för protokollet: 
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare för mötet: 
Rebecca Tollemark
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2019-06-20