Underrättelse om granskning, detaljplan för äldrebostäder vid N.Ringgatan/Brunnshusallén 2-10

Typ: 
Anslag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för äldrebostäder, dagcentral och hemtjänstlokaler. Hänsyn ska tas till intilliggande kulturhistoriskt värdefulla byggnader och kulturmiljö. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan. Planläggningen sker enligt plan- och bygglagens 5:e kapitel. Samråd har pågått under tiden 10 september till 30 september 2018. Granskning sker nu under tiden 8 februari – 21 februari 2019 (enligt PBL 5:18) Granskningshandlingarna består av ”Plan- och illustrationskarta” och ”Planbeskrivning”. De finns tillgängliga på följande platser: - Kommunens webbplats www.alingsas.se (välj ”Bygga, bo och miljö” – under det översta fotot finns symbolen ”Detaljplanering” att klicka på, välj sedan ”Pågående detaljplaner” i vänstermenyn) - Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås Utställningen är öppen mån-fre kl 8-17
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
mån, 2019-01-28
Paragraf: 
7
Förvaringsplats för protokollet: 
Samhällsbyggnadskontoret
Sekreterare för mötet: 
Rebecca Tollemark
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2019-02-22