Underrättelse om granskning för Ändring av detaljplan för Alingsås, Hemköp, Sveagatan 8A (Myggan 5)

Typ: 
Anslag
Planområdet ligger längs Sveagatan i en del av fastigheten Myggan 5 samt i en del av Stadsskogen 1:45. Syftet med planändringen är att ge möjlighet till en utökad byggrätt på mark som i dag är reglerad som ”mark som inte får bebyggas”. Den utökade byggrätten ger rätt en möjlig tillbyggnad av nuvarande byggnad. Förslaget innehåller även en transformatorstation som görs planenlig. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan. Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och bygglagens 5e kapitel. Samråd har pågått under tiden 3 december till 23 december. Granskning pågår mellan 30 januari till 14 februari (enligt PBL 5:18). Granskningshandlingarna består av ”Ändring nr 1 av Plankarta” och ”Ändring nr 1 av Planbeskrivning”. Under granskningstiden finns de tillgängliga på: • Kommunens webbplats https://www.alingsas.se/detaljplan/hemkop-sveagatan-8a-myggan-5 • Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås Utställningen är öppen mån-fre kl 8-17 Synpunkter önskas i första hand via e-post, i andra hand skriftligt till adresser enligt nedan: Epost: samhallsbyggnad@alingsas.se Adress: Samhällsbyggnadskontoret Sveagatan 12 a 441 81 Alingsås Synpunkter ska vara Samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast 14 februari. Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen. Vid allmänna frågor kontakta handläggaren: Anton Agnefeldt anton.agnefeldt@alingsas.se
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden (delegationsbeslut)
Sammanträdesdatum: 
mån, 2019-11-25
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
lör, 2020-02-15