Underrättelse om granskning, Ändring av detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Frostvägen

Typ: 
Anslag
Planområdet ligger strax norr om Landskyrkan och Säveån, ca 400 meter norr om Alingsås stadskärna. Förslaget syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder, samt reglera naturmark närmast Säveån. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande miljöpåverkan. Granskning av förslaget pågår mellan 30 maj - 21 juni 2019. Planhandlingar finns på Alingsås kommuns hemsida under "Bygga, bo och miljö - Samhällsplanering - Detaljplanering - Pågående detaljplaner", samt i Samhällsbyggnadskontorets reception, Sveagatan 12, Alingsås
Nämnd/avsändare: 
Delegationsbeslut Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
sön, 2016-10-09
Förvaringsplats för protokollet: 
Samhällsbyggnadskontoret
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
lör, 2019-06-22