Kungörelse Sollebrunn 19:2

Typ: 
Kungörelse
En ansökan om bygglov på fastigheten Sollebrunn 19:2 har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden (LOV 2019-000136). Åtgärden innebär nybyggnad av en mast, 42 meter hög, med 3 tillhörande teknikbodar. Masten upptar en yta på 11,83 kvm, teknikbodarna är 1,93 kvm samt två stycken på 6,3 kvm. Marknivån kommer inte påverkas av åtgärden. Mastens tilltänkta placering är 1,5 meter ifrån fastighetsgräns till Sollebrunn 2:39. Den tilltänkta platsen omfattas av punktprickig mark som inte får bebyggas enligt detaljplan B190 B, Område vid Tosseberget. I de avseendet avviker åtgärden från bestämmelse i gällande detaljplan. Markanvändningen inom området enligt detaljplan är avsett för allmänt ändamål. Eftersom åtgärderna avser tidsbegränsat bygglov ska grannar och sakägare ges tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Sakägarkretsen är i samtliga ärenden stor och därför kungörs detta enligt 5 kap. 35 § PBL. Handlingarna finns utställda under tiden 2020-02-12 t. o.m 2020-03-04 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast 2020-03-04. www.alingsas.se Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret 441 81 Alingsås E-post: samhallsbyggnad@alingsas.se SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Nämnd/avsändare: 
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2020-03-04
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2020-03-05