Kungörelse Palmen 13 och Bladet 5

Typ: 
Kungörelse
Två ansökningar om Bygglov tidsbegränsad åtgärd upplag på fastighet Palmen 13 och Bladet 5 har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Diarienummer samt storlek på berört område för respektive ärende är följande; – LOV 2020-00003 – Bladet 5,700 kvm – LOV 2020-000033 – Palmen 13,750 kvm Samtliga sökta åtgärder avser etablerings- och upplagsytor av material som Trafikverket ska använda sig av i samband med uppförandet av bullerskyddsskärmar i Alingsås. Tidplan med marginaler beräknas till 2022-12-31 och är också det datum som de tidsbegränsade byggloven ska gälla till och med. När projektet med uppförandet av bullerskyddsskärmar är färdigställda kommer marken att återställas i befintligt skick. På respektive upplagsplats anordnas material och etablering som hör till bullerskyddsskärmarna, såsom grundläggningsfundament, stålstolpar, element, grundläggningsmaterial, maskiner etc. Inte hela ytan tas i anspråk som upplag, men avses användas. Eftersom åtgärderna avser tidsbegränsat bygglov ska grannar och sakägare ges tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Sakägarkretsen är i samtliga ärenden stor och därför kungörs detta enligt 5 kap. 35 § PBL. Handlingarna finns utställda under tiden 5 februari 2020 – 27 februari 2020 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 27 februari 2020. www.alingsas.se Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret 441 81 Alingsås E-post: samhallsbyggnad@alingsas.se
Nämnd/avsändare: 
samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tors, 2020-02-27
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2020-02-28