Kungörelse om samråd, detaljplan Omvandlingsområde Färgens östra strand

Typ: 
Kungörelse
Ett förslag till detaljplan för omvandlingsområde Färgens östra strand är nu på samråd. Syftet med planen är att utöka byggrätter för befintlig bebyggelse och möjliggöra nya avstyckningar för ny bostadsbebyggelse. Syftet är också att möjliggöra en förbättring av befintliga vägars standard samt möjliggöra en sammankoppling av Färgesundsvägen, Svanviksvägen och Pojkebovägen. Samrådstiden pågår mellan 1 juli - 11 augusti 2019. Förslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadskontoret. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under samrådstiden.
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
tors, 2019-06-20
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
mån, 2019-08-12