Kungörelse Förhandsbesked – Ny räddningsstation, Bälinge

Typ: 
Kungörelse
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av räddningsstation på fastigheten Stormansgården 1 och del av Bälinge 6:16 har inkommit till samhälls­byggnadskontoret (ärende-nr 2018-0413). Förslaget avviker från gällande detaljplan, DP 193 (laga kraft 2014-10-01): Användningsbestämmelsen i planen J1 medger ”industri, ej miljöstörande”. Användningen räddningsstation är en avvikelse från denna planbestämmelse. De som anser sig berörda av dessa avvikelser kan framföra synpunkter skriftligen senast den 13 december 2018. Handlingarna finns utställda under tiden 28 november – 13 december 2018 på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12. www.alingsas.se Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret 441 81 Alingsås E-post: samhallsbyggnad@alingsas.se SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2018-11-28
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
fre, 2018-12-14