Kungörelse Centrum 1:20 m fl Nybyggnad av bullerskyddsskärmar och rivning av befintligt bullerskydd

Typ: 
Kungörelse
Centrum 1:20 m fl Nybyggnad av bullerskyddsskärmar och rivning av befintliga bullerskydd (ärende 2016-0732) Till Samhällsbyggnadskontoret Alingsås har inkommit ansökan om bygglov för uppförande av bullerskydds­skärmar och rivningslov för rivning av befintliga buller­skydd, inom fastigheten Centrum 1:20 m fl, utmed järnvägsspåret genom Alingsås stad. Sökanden är Trafikverket. Ansökan innebär vissa avvikelser från detaljplanerna DP 200 (laga kraft 2016-11-09), samt DP 135 och DP 136 (laga kraft 2007-07-18). Följande avvikelser har noterats: Materialval beklädnad (DP 200). Kulörval beklädnad (DP 200). Placering av ny bullerskärm på mark som inte får bebyggas (DP 135 & DP 136). De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen senast den 27 februari 2019. Ansökningshandlingar finns utställda under tiden 6 – 27 februari 2019 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12. www.alingsas.se Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret 441 81 Alingsås E-post: samhallsbyggnad@alingsas.se
Nämnd/avsändare: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 
ons, 2019-02-27
Tas bort från anslagstavlan och avpubliceras: 
tors, 2019-02-28