Digital anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse. Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 kommer Alingsås kommuns officiella anslagstavla finnas på Alingsas.se istället för den tidigare fysiska anslagstavlan i entrén i Rådhuset, Alingsås kommunledningskontor. I Rådhusets reception finns en dator där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns offentliga datorer som du kan använda för att hitta anslagstavlan på Alingsas.se.

Överklagande

Laglighetsprövning

Som kommunmedlem har du rätt att överklaga beslut som kommunen har fattat. De beslut som kan överklagas är de fattade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder men även beslut fattade av en tjänsteman på delegation. Beslut som är av rent förberedande eller verkställande art kan inte överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut måste du lämna in din överklagan inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet tillkännagavs på anslagstavlan. Överklagan ska vara skriftlig. Du måste ange vilket beslut du vill överklaga samt samtliga omständigheter som ditt överklagande grundar sig på. Omständigheter som anförs efter överklagandetiden får inte beaktas av domstolen. Skicka ditt överklagande direkt till förvaltningsrätten i Göteborg på följande adress:

Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen överklagas genom förvaltningsbesvär och får endast överklagas av den som beslutet angår. Hur du överklagar sådana beslut framgår av för varje beslut särskilda besvärshänvisningar.

Läs mer om överklagande här.

Anslag

Anslag
Publicerad: 2019-06-25
Arkiveras: 2019-07-17
Anslag
Publicerad: 2019-06-24
Arkiveras: 2019-07-17
Anslag
Publicerad: 2019-06-24
Arkiveras: 2019-07-16
Anslag
Publicerad: 2019-06-24
Arkiveras: 2019-07-16
Plan- och byggärenden
Anslag
Publicerad: 2019-06-24
Arkiveras: 2019-07-16
Tekniska ärenden
Anslag
Publicerad: 2019-06-20
Arkiveras: 2019-07-12
Anslag
Publicerad: 2019-06-20
Arkiveras: 2019-07-13
Anslag
Publicerad: 2019-06-20
Arkiveras: 2019-07-12
Anslag
Publicerad: 2019-06-19
Arkiveras: 2019-07-11
Anslag
Publicerad: 2019-06-13
Arkiveras: 2019-07-05
Anslag
Publicerad: 2019-06-13
Arkiveras: 2019-07-05
Anslag
Publicerad: 2019-06-11
Arkiveras: 2019-07-03
Planområdet ligger i Ingareds centrum, ca 12 km från Alingsås stadskärna och omfattar fastigheten Ingared 5:230. Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig användning i bottenvåningen, C ”...
Anslag
Publicerad: 2019-06-07
Arkiveras: 2019-07-01
Protokoll
Anslag
Publicerad: 2019-06-05
Arkiveras: 2019-06-29
Anslag
Publicerad: 2019-06-04
Arkiveras: 2019-06-27
Anslag
Publicerad: 2019-06-04
Arkiveras: 2019-06-27
Sekretessprotokoll

Kungörelse

Kungörelse
Publicerad: 2019-06-24
Arkiveras: 2019-08-04
Ett förslag till Detaljplan för Bostäder och genomfartsgata vid Kavlås äng är nu ute på samråd. Planområdet ligger i anslutning till stadsdelen Kavlås. Intill den befintliga bebyggelsen i Kavlås...

Tillkännagivande

Tillkännagivande
Publicerad: 2019-06-24
Arkiveras: 2019-07-16
Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 20 juni 2019, § 84, antagit ”Detaljplan för Alingsås, Äldrebostäder vid Norra Ringgatan/Brunnshusallén 2-10”. Upplysningar om vad den som vill överklaga...
Tillkännagivande
Publicerad: 2019-06-24
Arkiveras: 2019-07-16
Samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås har den 20 juni 2019, § 88, antagit ”Upphävande av detaljplan B 124A för del av Vässenbo 1:35, Hansalandsvägen”. Upplysningar om vad den som vill överklaga...