Digital anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse. Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Från och med 1 januari 2018 kommer Alingsås kommuns officiella anslagstavla finnas på Alingsas.se istället för den tidigare fysiska anslagstavlan i entrén i Rådhuset, Alingsås kommunledningskontor. I Rådhusets reception finns en dator där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns offentliga datorer som du kan använda för att hitta anslagstavlan på Alingsas.se.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan. Den nya kommunallagen träder i kraft vid årsskiftet 2017/2018.

Anslag

Anslag
Publicerad: 2018-07-11
Arkiveras: 2018-08-02
Anslag
Publicerad: 2018-06-26
Arkiveras: 2018-07-19

Kungörelse

Kungörelse
Publicerad: 2018-07-04
Arkiveras: 2018-08-02
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokaler på våning 4 i fastigheten Hoppet 6 har inkommit till Samhällsbyggnadskontoret (ärende 2018-0009). Förslaget avviker från gällande detaljplan (...
Kungörelse
Publicerad: 2018-06-27
Arkiveras: 2018-07-28
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus på fastigheten Ingared 5:114 har inkommit till samhälls­byggnadskontoret (dnr 2017-0485). Förslaget avviker från gällande detaljplan på följande...
Kungörelse
Publicerad: 2018-07-09
Arkiveras: 2018-08-03
En ansökan om bygglov på fastigheten Centrum 1:17 har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden (Dnr 2018-0404). Åtgärden innebär nybyggnad av nätstation på gräsytan mellan parkeringen och gång- och...
Kungörelse
Publicerad: 2018-07-09
Arkiveras: 2018-08-04
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus på fastigheten Ingared 5:114 har inkommit till samhällsbyggnadskontoret (dnr 2017-0485). Förslaget avviker från gällande detaljplan på...
Kungörelse
Publicerad: 2018-06-13
Arkiveras: 2018-07-19
Kungörelse
Publicerad: 2018-05-22
Arkiveras: 2018-08-20
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) där kommunen visar hur man vill främja en långsiktigt god utveckling för bebyggelse och mark- och vattenanvändning....

Tillkännagivande

Tillkännagivande
Publicerad: 2018-06-27
Arkiveras: 2018-07-18
Härmed tillkännages att samhällsbyggnadsnämnden i Alingsås den 18 juni 2018, § 102 , antagit ”Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Vitalisgatan 26”. Antagandehandlingar består av ”...